direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001

3.1 Inleiding

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze gaat uit van een scheiding tussen beleid en normstelling (juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen in structuurvisies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan en/of in algemene regels die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen.

Streekplannen en planologische kernbeslissingen zijn vanaf 1 juli 2008 gelijkgesteld aan structuurvisies. Het overgangsrecht van de Wro regelt dat concrete beleidsbeslissingen van Rijk en provincie overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan moet passen in het gemeentelijk beleid. Relevant voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Van Blaaderenweg is bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid en het woonbeleid van de gemeente Bergen. Verder dient het plan rekening te houden met de verschillende sectorale beleidskaders.