direct naar inhoud van 4.3 Geluidshinder
Plan: Jan Apeldoornweg 4
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01009janapeldo4-A001

4.3 Geluidshinder

Geluidszones langs wegen

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn 30 km/h-wegen aanwezig. Het gaat om de Jan Apeldoornstraat, Oosterweg en Filarskiweg. De locatie ligt binnen de geluidszone van de volgende gezoneerde wegen: Bergerweg/Koninginneweg en Van Blaaderenweg/Dreef.

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (art. 1 Wgh). De geluidszones van de genoemde wegen bedragen 200 m.


Normstelling
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe situaties (nieuwe wegen of nieuwe woningen) bedraagt deze 48 dB.

De voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden overschreden. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt), maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen), maatregelen aan de geluidsontvanger (bijvoorbeeld geluidsdove gevels) of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger. Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend of ontmoeten deze maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen een hogere waarde vaststellen. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde van 63 dB niet te boven gaan. Indien de uiterste grenswaarde toch wordt overschreden kan de betreffende gevel als dove gevel worden uitgevoerd. Een dove gevel is een gevel met alleen incidenteel te openen delen zoals bijvoorbeeld nooddeuren. Een dove gevel wordt door de Wet geluidhinder niet als gevel aangemerkt, waardoor de normstelling uit de Wet niet van toepassing is.

Daarnaast dient altijd de wettelijke binnenwaarde te worden gegarandeerd. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn dat geluidsisolerende gevelmaatregelen worden genomen. In het kader van de ruimtelijke procedures komen echter alleen de maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied aan de orde. De gevelmaatregelen komen pas aan de orde in het kader van de daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling. Hieraan wordt bijvoorbeeld getoetst bij een bouwaanvraag.


Aftrek artikel 3.6 RMG 2006

Op basis van artikel 3.6 uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006) mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld.


Resultaten onderzoek nieuwe woningen versus bestaande gezoneerde wegen

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. De rapportage van het akoestisch onderzoek is opgenomen in Bijlage 2 bij dit bestemmingsplan. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de Van Blaaderenweg en de Bergerweg in delen van het plangebied sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De uiterste grenswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Daarom dient voor een deel van de nieuw te realiseren woningen een besluit hogere waarden te worden opgesteld. Voor de gedetailleerde berekeningen, analyse en conclusies wordt verwezen naar bijlage 2. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de betreffende hogere waarden. Omdat geen specifiek bouwplan wordt vastgelegd in het bestemmingsplan, is uitgegaan van de geluidscontouren waarbij een inschatting is gemaakt van het maximaal aantal woningen waarvoor een hogere waarde verleend dient te worden. Voorts blijkt uit het akoestisch onderzoek dat er ten gevolge van de omliggende 30 km/h-wegen, welke formeel niet getoetst worden aan de Wgh, sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.


Tabel 4.3 Hogere waarden

geluidsbron   Hogere waarde   maximaal aantal woningen  
Van Blaaderenweg   58 dB   6 woningen  
Van Blaaderenweg   53 dB   11 woningen  
Bergerweg   53 dB   5 woningen