direct naar inhoud van 3.3 Geluidshinder
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-C001

3.3 Geluidshinder

Beoogde ontwikkeling

De locatie ligt niet binnen de wettelijke geluidszone van gezoneerde wegen. De geluidszones van de gezoneerde 50 km/h-wegen binnen Bergen en de 60 km/h-wegen aan de rand van de bebouwde kom bedragen respectievelijk 200 en 250 m. De nieuwe ontwikkeling ligt niet binnen deze geluidszones. De Meerweg heeft geen geluidszone, omdat 30 km/h-wegen op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) niet gezoneerd zijn. Op basis van jurisprudentie en in het kader van een goede ruimtelijke ordening, is het wel noodzakelijk om het akoestisch klimaat van 30 km/h-wegen inzichtelijk te maken. Daarom wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Meerweg. Omdat voor 30 km/h-wegen geen wettelijk kader geldt, wordt voor de beoordeling van het akoestisch klimaat aangesloten bij de normstelling van de Wgh. Daarbij geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als richtwaarde en de uiterste grenswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde. Op basis van artikel 110g Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Op basis van artikel 3.6 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006) geldt voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld.

Onderzoek

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode I (SRM I) uit het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor de in- en uitvoer van deze berekeningen wordt verwezen naar tabel 3.1 en bijlage 2 Wegverkeerslawaai. Voor de berekeningen is uitgegaan van asfaltverharding in de vorm van DAB (dicht asfaltbeton).

Conclusie

De afstand tussen de gevel van de nieuwe woning en de wegas van de Meerweg bedraagt 14 m. De maatgevende geluidsbelasting doet zich voor op een waarneemhoogte van 4,5 m. De geluidsbelasting bedraagt 47 dB en overschrijdt de richtwaarde van 48 dB niet. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt ook niet overschreden.

Omdat de richtwaarde van 48 dB niet wordt overschreden, is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.