direct naar inhoud van 2.2 Rijksbeleid
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-B001

2.2 Rijksbeleid

Nota Ruimte

In deze nota worden vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. De Nota Ruimte gaat meer dan voorheen uit van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren, wordt ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij provincies en gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening.

De vraag naar ruimte die voortkomt uit bovengenoemde doelen kunnen deels in het bestaande bebouwde gebied worden geaccommodeerd. Een optimale benutting van het bebouwd gebied blijft van groot belang volgens de Nota Ruimte. Een deel van de ruimtevraag van burgers, bedrijven en voorzieningen kan hierin worden gerealiseerd. In het buitengebied kan herstructurering en transformatie eveneens in een deel van de vraag naar ruimte voorzien. Het Rijk ziet mogelijkheden van bestaande voorraad bebouwing graag ruim benut. In de nota wordt expliciet vermeldt dat vrijgekomen bebouwing kan worden omgezet in een woonbestemming.

Conclusie

De ontwikkeling maakt gebruik van bestaande bebouwing gesitueerd binnen bestaand stedelijk gebied. Dit past binnen de doelstellingen van de Nota Ruimte.