direct naar inhoud van 4.4 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-B001

4.4 Bedrijven en milieuzonering

Beleid en normstelling

Ten aanzien van de ontwikkelingen in het plan dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven en overige milieuhinderlijke activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige functiemenging of de ligging nabij drukke wegen, kunnen kleinere richtafstanden worden aangehouden. In dat geval wordt het omgevingstype gemengd gebied gehanteerd en kunnen de richtafstanden uit de VNG-publicatie met één afstandstap worden verlaagd.

Onderzoek en conclusie

Het gebied waarin de woningen mogelijk worden gemaakt is vanwege de aanwezigheid van diverse functies die zijn gelegen langs de Heereweg te typeren als een gemengd gebied. In de omgeving van het plangebied zijn diverse functies en bedrijfsactiviteiten aanwezig. Aan de Heereweg 59, op een afstand van circa 50 m, is een tennispark aanwezig. Ten zuiden van het tennispark, op circa 30 m van is een perceel gelegen met de functie recreatie en toerisme. Ter plaatse is het bedrijf Europagaai gevestigd dat actieve vakanties en groepsuitjes organiseert. Op een afstand van circa 65 m van het plangebied, aan de Heereweg 43a, is het kampeerterrein Mooi Schoorl aanwezig. Verder zijn aan de overzijde van de Sportlaan kantoren gevestigd.

Ten opzichte van het kampeerterrein en het tennispark wordt, gelet op de afstand tot het plangebied, voldaan aan de richtafstand van 50 m die volgt uit de publicatie bedrijven en milieuzonering. De bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op het nabijgelegen terrein van Europagaai aan de Heereweg 57 bestaan voornamelijk uit opslag van materiaal waardoor er ter hoogte van het plangebied geen sprake zal zijn van onaanvaardbare milieuhinder voor de beoogde woningen.

Gelet op de afstanden tot de omliggende milieuhinderlijke activiteiten wordt voldaan aan de van toepassing zijnde richtafstanden die gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. Ter plaatse van de beoogde woningen zal daarom sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Tevens geldt dat de omliggende activiteiten als gevolg van de ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering wordt beperkt. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuhinder de uitvoering van het plan niet in de weg staat.