direct naar inhoud van 3.10 Water
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-0001

3.10 Water

Van belang is dat het beleid van het waterschap en het gemeentelijk beleid zoals verwoord in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid goed op elkaar aansluiten.

In het bestemmingsplan hebben de bestaande hoofdwatergangen, de essentiële waterlopen, overige grotere watergebieden en de duinrellen de bestemming 'Water' gekregen.

De kleinere waterlopen, zoals sloten, vallen binnen de (agrarische) gebiedsbestemmingen. Binnen de bestemmingsomschrijving van de betreffende artikelen is opgenomen dat de gronden mede bestemd zijn voor voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding. Hieronder vallen ook de voorzieningen ten behoeve van het bergen van water. De duinrellen hebben wel een specifieke aanduiding innen de bestemming Water gekregen.

Dubbelbestemmingen

Naast de bestemming 'Water' is op de verbeelding een dubbelbestemming aangegeven.

Waterstaat en Waterstaat - Waterkering

De bestemming Waterstaat - Waterkering betreft de hoofdwaterkeringen, zoals dijken, die vallen onder de beheersgebieden van het waterschap. Deze hoofdwaterkeringen zijn opgenomen op de verbeelding en er zijn regels aan verbonden ten behoeve van de instandhouding van de waterkeringen.

De gebieden die vallen onder de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn mede bestemd voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de verbetering van (hoofd)waterkeringen, alsmede voor de afvoer van water, sediment en ijs, de waterhuishouding en/of verkeer te water met de daarbij behorende voorzieningen.