direct naar inhoud van 4.8 Milieuhinder niet-agrarische bedrijven en horeca
Plan: Landelijk Gebied Zuid
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09000landgebzui-0001

4.8 Milieuhinder niet-agrarische bedrijven en horeca

Toetsingskader bedrijven

In het plangebied komt een beperkt aantal niet-agrarische bedrijven voor. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van inrichtingen in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen belastende en gevoelige functies met betrekking tot milieu mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van een milieuzonering. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De Staat van Bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). Voor een nadere toelichting op deze Staat wordt verwezen naar bijlage 4.

Onderzoek

Op de bedrijfspercelen binnen het plangebied worden activiteiten uit categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten algemeen toelaatbaar geacht.

Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn de aanwezige bedrijven geïnventariseerd. In tabel 4.7 zijn de bedrijven opgenomen die behoren tot een categorie die hoger is dan 2 en daardoor een specifieke aanduiding krijgen. Op basis van de specifieke aanduiding kunnen bedrijven de activiteiten voortzetten die vallen onder deze aanduiding. Omschakeling van het bedrijf naar een andere activiteit dan in de bestemming is vermeld, kan alleen plaatsvinden wanneer deze activiteit past binnen de algemeen toelaatbare categorieën van bedrijfsactiviteiten. Bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich dan alleen nog een gelijksoortig bedrijf vestigen, of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid.

Tabel 4.7 bedrijven binnen het plangebied met een specifieke aanduiding.

straat   nr.   naam en aard van het bedrijf   SBI-code   cat.   algemeen toelaatbare categorie   aanduiding  
Bergerweg   92A   Taqa Nederland BV Aardolie en gaswinning   1110   4   2   sb-1  
Vennewatersweg   28     1110   4   2   sb-1  
Hoeverweg   19   Tankstation de Brederode   473.2   3.1   2   vml  

De overige bedrijven in het plangebied vallen in categorie 2 of lager van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Bij enkele bedrijfslocaties is verder nog de aanduiding 'opslag' opgenomen, waarmee is aangeduid dat uitsluitend opslag is toegestaan.

Horeca-inventarisatie

In het plangebied bevinden zich diverse horecavestigingen. Net als bij bedrijvigheid wordt ook bij horeca er naar gestreefd de milieubelasting ter plaatse zoveel mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid van de activiteiten. In het voorliggende plan zijn drie (zelfstandige) horecagelegenheden aanwezig:

Tabel 4.8 Horecagelegenheden in het plangebied

Restaurant Anno Nu   Oude Schulpweg 18  
Gasterij 't Woud   Herenweg 95  
Creighton's Restaurant   Herenweg 109  

Deze drie locaties zijn allen bestemd als Horeca, waarbij in de regels is aangegeven dat ter plaatse een restaurant is toegestaan. Er worden geen andere horeca-activiteiten toegestaan waardoor er sprake zou kunnen zijn van een toename in de milieubelasting.

Conclusie

In dit bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering, die in de bestemmingsplanregeling en op de verbeelding wordt opgenomen, zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van gevoelige functies en worden bestaande bedrijven niet in hun functioneren belemmerd.