direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: De Voert 10
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-B001

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden': natuur- en landschapswaarden.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van paardenbakken en zwembaden;
 • b. de bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m bedragen.

3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Aan- en uitbouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten behoeve van de bouw van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw, met dien verstande dat:

 • a. de diepte van aan- en uitbouwen ten hoogste 1,5 m mag bedragen, gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 50% mag bedragen van de breedte van het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen ten hoogste de hoogte mag bedragen van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen van de omgevingsvergunning.

3.3.2 Erf- en toegangspoorten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 onder c ten behoeve van toegangspoorten met een hoogte van ten hoogste 2 m, met dien verstande dat:

 • a. de afstand tussen de toegangspoort en de straat voldoende dient te zijn voor het veilig opstellen van een auto;
 • b. de volgende criteria worden afgewogen bij het toepassen van de bevoegdheid tot afwijken:
  • 1. de breedte van de weg (inclusief voet- en fietspaden en bermen) waarop de toegangspoort invloed heeft;
  • 2. de breedte van de toegangspoort;
  • 3. de mate van transparantie boven een hoogte van 1 m;
  • 4. de mate waarin sprake is van een zorgvuldige vormgeving;
  • 5. de mate waarin de toegangspoort wordt afgeschermd door groen, dan wel de mate waarin groen rondom de toegangspoort wordt toegepast.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik geldt dat het niet is toegestaan om de gronden in gebruik te nemen/hebben voor paardenbakken, zwembaden en mestopslag.

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.5.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het rooien en/of vellen van houtgewassen met een grotere hoogte dan 3 m en/of een oppervlakte van meer dan 5 m²;
 • b. het aanbrengen van verhardingen met een grotere oppervlakte dan 50 m²;
 • c. het ophogen en/of afgraven van gronden.

3.5.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod van lid 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

3.5.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

3.5.4 Adviesprocedure

Ter toetsing van het bepaalde in lid 3.5.3 wordt, alvorens besloten wordt tot het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning, advies gevraagd aan de groendeskundige.