direct naar inhoud van 4.9 Water
Plan: De Voert 10
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-B001

4.9 Water

Waterbeheer en watertoets

De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder zijn vervolgens verwerkt in deze waterparagraaf.

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt behandeld.

Europa:

  • Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nationaal:

  • Nationaal Waterplan (NW);
  • Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21);
  • Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
  • Waterwet.

Provinciaal:

  • Provinciaal Waterplan 2010-2015.

Waterschapsbeleid

In het Waterbeheersplan 2010-2015 beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Hiermee wil het hoogheemraadschap anticiperen op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen van een betere waterkwaliteit.

De Keur van het Waterschap is een vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden en verboden in staan. In dit kader is het van belang te weten dat langs hoofd- en overige watergangen een zone ligt van respectievelijk 5 m en 2 m ter bescherming van het profiel en onderhoud. Ook langs waterkeringen ligt een (variabele) zone voor bescherming en onderhoud van de waterkeringen, voor het realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van werken binnen deze zone dient ontheffing van de Keur te worden aangevraagd.

Gemeentelijk beleid

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen geeft het beleid van de gemeente Bergen weer met betrekking tot riolering als onderdeel van de openbare ruimte en als onderdeel van het watersysteem. Dit beleid is opgesteld in overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van VROM. De doelen die de gemeente stelt zijn de inzameling van afvalwater, de inzameling van hemelwater, transport van ingezameld water, voorkomen van ongewenste emissies en het voorkomen van overlast voor de omgeving. Belangrijke voorwaarde in de rioleringszorg is: 'doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering'. Het plan beschrijft aldus hoe de gemeente ervoor zorgt dat de riolering in stand blijft. Ten slotte is een overzicht opgenomen van de taken van de rioolbeheerder.

Huidige situatie

Algemeen

Het plangebied is gelegen aan Voert 10 in het zuiden van de kern Bergen en bestaat momenteel uit bebouwing, verharding en groen.

Bodem en grondwater

Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de bodem ter plaatse bestaat uit zwaklemig fijn zand. Er is sprake van grondwatertrap II. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand meer dan 0,4 m beneden maaiveld ligt en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,5 m en de 0,8 m.

Waterkwantiteit

De noordwesthoek van het plangebied wordt begrensd door een beek. Hoewel deze in droge periodes in de zomer geregeld droog kan staan, heeft deze nog wel een functie voor de ontwatering van het plangebied en mogelijk ook de afwatering van het omliggende gebied. De beek is opgenomen in de legger van het hoogheemraadschap. Dit betekent dat de toekomstige eigenaar/bewoner van het perceel een verplichting heeft tot het onderhouden van de helft van deze beek, de zogenaamde schouw.

Ten oosten van het plangebied is de Voert gelegen.

Watersysteemkwaliteit en ecologie

Het boezemwater aan de overzijde van De Voert behoort tot het KRW-lichaam Schermerboezem-Noord.

Veiligheid en waterkeringen

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de beschermingszone van de waterkering van de Voert.

Afvalwaterketen en riolering

Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioleringsstelsel.

Toekomstige situatie

Algemeen

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een woning mogelijk. Hiertoe wordt alle aanwezige bebouwing op het perceel gesloopt.

Waterkwantiteit

Door de sloop van de bestaande bedrijfswoning en (verblijfs)recreatieve appartementen en de nieuwbouw van slechts één woning, blijft de oppervlakteverharding nagenoeg gelijk. Dit betekent geen verslechtering van de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse.

Watersysteemkwaliteit en ecologie

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen invloed op de waterkwaliteit ter plaatse. Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen.

Veiligheid en waterkeringen

Constructies in, op of nabij een waterkering vormen een potentieel gevaar voor de primaire functie van de waterkering. Niet alleen kan bebouwing het waterkerend vermogen negatief beïnvloeden, ook kan het toekomstige dijkverzwaring in de weg staan. In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de zone van het waterstaatswerk en het profiel van vrije ruimte. Het waterstaatswerk geeft de invloedsfeer van de waterkering aan. Het profiel van vrije ruimte is de zone die gereserveerd is voor eventueel toekomstige versterkingen.

Voor het bouwen binnen de zone waterstaat is een watervergunning van het hoogheemraadschap benodigd. Met name voor werkzaamheden die de stabiliteit van de waterkering kunnen beïnvloeden zoals ontgravingen (bouwput, bouw van een kelder) en ophogingen wordt veelal een grond- en/of stabiliteitsonderzoek gevraagd. Overigens is eveneens een vergunning nodig voor het slopen van de bestaande bebouwing binnen de zone waterstaat.

Afvalwaterketen en riolering

Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:

  • hemelwater vasthouden voor benutting;
  • (in)filtratie van afstromend hemelwater;
  • afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;
  • afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Indien hemelwater ter plekke niet herbenut wordt, vindt infiltratie in de bodem plaats.

Keur

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het hoogheemraadschap vergunning te worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Voor het plangebied is dit van belang, omdat een deel van het plangebied ligt binnen de beschermingszone van de waterkering van de Voert. Dit betekent dat binnen het waterstaatswerk niet zonder ontheffing van het hoogheemraadschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Aangezien de beoogde bebouwing niet is gelegen binnen de beschermingszone, staat de Keur de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.

Waterstaat in het bestemmingsplan

Voor waterkeringen (kernzone) inclusief de beschermingszones (waterstaatswerk) geldt een zogenaamde dubbelbestemming, deze hebben de bestemming 'Waterstaat' toebedeeld gekregen.

Conclusie

In de zone waterstaatskering zal niet worden gebouwd, de woning komt net buiten deze zone te staan en heeft dus geen (negatieve) invloed op de kering. Aangezien er geen sprake is van een toename van het verhard oppervlakte, betekent dit dat het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse niet verslechtert.