direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: De Voert 10
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-B001

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan De Voert 10 heeft vanaf donderdag 29 september 2011 gedurende 4 weken voor inspraak terinzage gelegen. Tevens is het in deze periode naar overleginstanties verzonden. In totaal zijn twee reacties binnengekomen:

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK);
 • Stichting Mr. Frits Zeiler.

Beide reacties zijn binnen de termijn ontvangen. De reacties zijn hieronder samengevat weergegeven en voorzien van een beantwoording. Er is derhalve geen separate Nota inspraak en overleg opgesteld. Tevens wordt aangegeven of de reactie aanleiding geeft voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

6.1.1 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Samenvatting reactie

 • a. a. In de waterparagraaf wordt onder het kopje huidige situatie, subkopje waterkwantiteit opgemerkt dat in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is. Deze opmerking zou enigszins verwarrend kunnen zijn. Volgens onze gegevens wordt de noordwest hoek van het plangebied namelijk begrensd door een beek. Hoewel deze in droge periodes in de zomer geregeld droog kan staan, heeft deze nog wel een functie voor de ontwatering en mogelijk ook de afwatering van het omliggende gebied.
  De beek is opgenomen in de legger van het hoogheemraadschap. Dit betekent dat de toekomstige eigenaar/bewoner van het perceel een verplichting heeft tot het onderhouden van de helft van deze beek, de zogenaamde schouw. Het is niet noodzakelijk deze beek op de plankaart op te nemen als water, maar wij verzoeken u wel de toelichting op dit punt aan te passen.
 • b. Op de plankaart is een dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering opgenomen. De zonering voor de waterkering zou breder moeten zijn. Het huidige bouwvlak ligt daarmee deels binnen het waterstaatswerk. Het bouwvlak valt wel buiten het profiel van vrije ruimte. Dit is de ruimte die dient te worden gereserveerd voor mogelijk toekomstige versterkingswerkzaamheden aan de waterkering en waarbinnen nieuwe bebouwing ongewenst is.
  Voor het bouwen binnen het waterstaatswerk is een watervergunning van het hoogheemraadschap benodigd. Met name voor werkzaamheden die de stabiliteit van de waterkering kunnen beïnvloeden zoals ontgravingen (bouwput, bouw van een kelder) en ophogingen wordt veelal een grond- en/of stabiliteitsonderzoek gevraagd. Wij willen de initiatiefnemer adviseren om het hoogheemraadschap in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de technische uitwerking van het plan. Overigens is eveneens een vergunning nodig voor het slopen van de bestaande bebouwing binnen het vlak van de waterkering.
 • c. Bij de beschrijving van de toekomstige situatie onder het kopje keur wordt opgemerkt dat de bebouwing niet is voorzien binnen de beschermingszone (beter: het waterstaatswerk) en dat de keur de uitvoering van het plan derhalve niet in de weg staat. Uit de plan blijkt niet waar de nieuwe bebouwing exact is voorzien; gelet op de opmerking hierboven ligt het bouwvlak echter wel voor een deel in de zone waterstaatwerk. Daarnaast zal de bestaande bebouwing worden gesloopt. Deze ligt voor een deel in het waterstaatswerk en daarvoor is in ieder geval een watervergunning nodig.
  In deze vergunning stelt het hoogheemraadschap eisen aan de wijze waarop de bebouwing wordt verwijderd en de afwerking van het terrein.

Antwoord

 • a. De toelichting wordt op dit punt aangepast. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de juridische regeling.
 • b. De plankaart wordt aangepast, waarbij het gehele waterstaatswerk binnen de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering is opgenomen. In het kader van de omgevingsvergunning wordt contact opgenomen met het hoogheemraadschap.
 • c. Het bestemmingsplan laat vrij op welke wijze binnen het bouwvlak het bouwplan wordt gerealiseerd. Het bouwplan ligt voor een gedeelte binnen het aangegeven waterstaatswerk. De opmerking dat de bebouwing niet is voorzien binnen het waterstaatswerk, wordt aangepast.

Conclusie

Op basis van de reactie wordt het bestemmingsplan op de volgende onderdelen aangepast:

 • in waterparagraaf wordt opgenomen dat aan het plangebied een beek grenst en dat de bebouwing is voorzien binnen de keur;
 • de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering op de plankaart wordt vergroot.

6.1.2 Stichting Mr. Frits Zeiler

Samenvatting reactie

 • a. Ten aanzien van de Archeologie wordt opgemerkt dat de bestaande woning wellicht van belang is. Blijkens een krantenknipsel is het mogelijk dat binnen de woning nog restanten van de bebouwing uit de 16e eeuw aanwezig zijn. Naar verluidt is de woning ooit in gebruik geweest als 'veerhuis' (winkel en taverne) in de tijd dat vanuit Westdorp over het nog niet drooggelegde Bergermeer naar Alkmaar werd gevaren. Dit is weliswaar niet van belang voor onderhavig bestemmingsplan. Indiener wil echter wel dringend aandacht vragen voor dit belangrijke facet en dringt ook aan op een gedegen historisch/bouwkundig onderzoek, uiteraard vóór een eventuele sloopvergunning wordt verleend.
 • b. Voor het overige kunnen de Artikelen 5 en 6 (Waarde Archeologie II en III) van de planregels instemming van indiener hebben.
 • c. In de toelichting wordt (terecht) verwezen naar de Van Reenen-servituten. De vraag is echter of deze op het onderhavige perceel van toepassing zijn, c.q. waren. Immers, op het perceel was eerst een winkel en later een 'fabriek' gevestigd. Krachtens de servituten zouden beide niet zijn toegestaan.
 • d. Met betrekking tot Artikel 4 (Wonen-Westdorp) merkt indiener op dat figuur 2.2 niet geheel in overeenstemming is met het gestelde in Artikel 4.2.2, sub f. in die zin dat de ontworpen woning weliswaar is voorzien van een kap, maar deze heeft wel deels een platte afdekking. Klopt de formulering van genoemd artikel?
 • e. Ten aanzien van Artikel 4.2.3, sub n. achter het woord 'hoogste' ontbreekt een nadere aanduiding van de grootte.
 • f. Artikel 4.5, sub b. lijkt overbodig evenals de woorden 'per bouwperceel' in Artikel 4.5, sub e.
 • g. Waar Artikel 4 (Wonen-Westdorp) afwijkt van het bijna gelijknamige Artikel 26 van het 'Bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid' kunnen de afwijkingen onze instemming hebben.
 • h. Hetzelfde geldt voor Artikel 3 (Tuin). Echter, in dit Artikel worden bouwwerken toegelaten die krachtens de keur van het Hoogheemraadschap, behoudens met verkregen ontheffing, niet zijn toegestaan, (zie pagina 26 van de Toelichting).

Antwoord

 • a. Het pand is geen monument en heeft geen karakteristeke waarde. Sloop van het pand zal daarom wel mogelijk zijn. Gezien de mogelijke resten van oude bebouwing in het pand, acht de gemeente een bouwhistorisch onderzoek van belang om meer duidelijkheid te krijgen over de cultuurhistorische waarden van de locatie. Een regeling hiertoe wordt opgenomen in de planregels. Overigens is het ook mogelijk om dit bouwhistorisch onderzoek te koppelen aan de sloopwerkzaamheden. De gemeente wil benadrukken dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd ter vergroting van de cultuurhistorische kennis binnen de gemeente. Indien waardevolle elementen in het gebouw worden aangetroffen, zullen deze gedocumenteerd en opgeslagen worden. Het is geen reden om niet tot sloop over te gaan. Dit is verwoord in de regels.
 • b. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • c. Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan maakt het niet uit of de Van Reenen-servituten van toepassing zijn op dit perceel. Daarom wordt verder niet op dit onderwerp ingegaan.
 • d. Deze regeling klopt. In de begrippen is bepaald dat sprake is van een platte afdekking indien sprake is van een horizontaal vlak dat meer dan 1/3 van de oppervlakte van het gebouw beslaat. Hiermee in het bouwplan uit figuur 2.2 mogelijk.
 • e. Dit moet zijn: ten hoogste 1/3 van de oppervlakte van het dakvlak. Dit wordt aangepast.
 • f. Artikel 4.5 sub b. Een zwembad is toegestaan op het huidige perceel. In die zin is er sprake van een overbodige regel. Mocht (in het theoretische geval) in de toekomst sprake zijn van afsplitsing van een deel van het perceel, dan kan dit wel relevant worden. De gemeente behoudt deze regel.
  Artikel 4.5 sub e. Ditzelfde geldt voor de toevoeging 'per bouwperceel'. Aangezien dit niet tot problemen zal leiden, blijft deze regel gehandhaafd.
 • g. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • h. Het klopt dat hier niet zonder meer mag worden gebouwd. Dit is de reden voor de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering. Hierdoor mag binnen de dubbelbestemming slechts na afwijking worden gebouwd. Daarmee is de keur van het Hoogheemraadschap verwerkt in de regels.

Conclusie

Op basis van de reactie wordt in lid 4.2.3 sub n na 'een oppervlakte van ten hoogste' toegevoegd: '1/3'. Daarnaast wordt een regeling opgenomen dat voor of tijdens sloop bouwhistorisch onderzoek aan het hoofdgebouw moet plaatsvinden.