direct naar inhoud van 4.4 Milieuhinder en omliggende functies
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

4.4 Milieuhinder en omliggende functies

Normstelling en beleid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet in ruimtelijke plannen rekening worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies kan gebruik worden gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Deze afstemming beperkt zich tot de volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Als de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, bijvoorbeeld vanwege de aanwezige functiemenging of de ligging nabij drukke wegen, kunnen kleinere richtafstanden worden aangehouden. In dat geval wordt het omgevingstype gemengd gebied gehanteerd en met kleinere richtafstanden gewerkt.

Onderzoek en conclusie

In en rondom het plangebied zijn geen bedrijven gelegen. Wel maakt het bestemmingsplan de uitbreiding van een hotel mogelijk. Op grond van bovengenoemde VNG-publicatie is een hotel een milieuhinderlijke activiteit die in categorie 1 valt (zie ook bijlage 2). Door de uitbreiding die in het bestemmingsplan voorzien is, komt het hotel niet in een andere categorie terecht. Voor activiteiten uit categorie 1 geldt een richtafstand van 10 m ten opzichte van een rustige woonwijk. Aangezien woonpercelen direct aan het hotel grenzen, wordt niet aan deze richtafstand voldaan. De omgeving van het plangebied is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als gemengd gebied. Binnen deze bestemming is de vestiging van detailhandel en lichte horeca mogelijk. Tevens zijn in de omgeving van het plangebied enkele maatschappelijke voorzieningen gelegen. Aangezien er sprake is van functiemenging kan het omgevingstype gemengd gebied gehanteerd worden. Binnen een dergelijk gemengd gebied worden activiteiten uit categorie 1 van bovengenoemde VNG-publicatie in de directe omgeving van woningen toelaatbaar geacht. Tevens moet het hotel ook in de nieuwe situatie voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat bij de verdere uitwerking rekening gehouden moet worden met een afvoerpijp van tenminste 2 m boven de hoogste daklijn binnen een afstand van 25 m. Omdat hier in de huidige situatie al aan wordt voldaan, zal dit geen verdere consequenties met zich meebrengen. Zeker omdat de eigenaar van het hotel het naastgelegen perceel (Duinweg 9) heeft aangekocht en dit de enige woning betreft binnen de genoemde afstand. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect milieuhinder en omliggende functies staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.