direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

In het kader van de inspraakverordening van de gemeente Bergen heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 6 januari 2011 gedurende vier weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn ingezetenen en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om (mondeling of schriftelijk) zijn of haar reacties aan het college van burgemeester en wethouders bekend te maken. In deze periode is één inspraakreactie binnengekomen alsmede vier overlegreacties. Er is een nota Inspraak en overleg opgesteld (bijlage 6) waarin de inspraakreactie (bijlage 7) en overlegreacties (bijlage 8) zijn samengevat en van een beantwoording zijn voorzien.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het kader van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van donderdag 17 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Er is een Nota van beantwoording zienswijzen opgesteld (bijlage 9), waarin de zienswijzen (bijlage 10) zijn samengevat en van een beantwoording zijn voorzien.