direct naar inhoud van 6.3 Ruimtelijke uitvoerbaarheid
Plan: Hotel Merlet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-C001

6.3 Ruimtelijke uitvoerbaarheid

De uitbreiding van Hotel Merlet is getoetst aan de verschillende aspecten die betrekking hebben op de ontwikkeling. In het onderliggende bestemmingsplan is onderzocht of de ontwikkeling inpasbaar is op stedenbouwkundig gebied en op het gebied van verkeer, milieu, water, ecologie en archeologie. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. Wel dient er rekening gehouden te worden met de verschillende condities zoals gesteld in de sectorale paragrafen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven.

De uitbreiding van het hotel zorgt binnen de kern Schoorl voor een kwaliteitsverbetering op het gebied van recreatie en toerisme. Het hotel is gelegen aan één van de toegangswegen van de kern en fungeert daarmee als opvallend element en visitekaartje voor de kern. Met de uitbreiding kan het hotel zich verder profileren als een attractief en uniek hotel en restaurant in de omgeving.

Qua oppervlakte is de uitbreiding groter dan de huidige bebouwing. Het nieuw te bouwen gedeelte wordt, vanaf de straat gezien, verder naar achteren gebouwd en de achtergevel zal verder op het achterliggende terrein worden gerealiseerd waardoor de diepte van het gebouw toeneemt. Doordat de uitbreiding verder naar achteren staat dan de bestaande bebouwing, is het niet dominant in het straatbeeld aanwezig. De hoogte van de nieuwe bebouwing zal toenemen in vergelijking met de huidige bebouwingshoogte, maar is niet storend voor omwonenden. De eigenaar van het hotel heeft het naastgelegen perceel (nr. 9) gekocht waardoor de uitbreiding niet leidt tot verslechtering van het woongenot op het naburige perceel. De materialisering en het kleurgebruik zijn afgestemd op de bestaande bebouwing, waarmee de uitbreiding van het hotel tevens voldoet aan de eisen die de welstandscommissie stelt ten aanzien van de beeldkwaliteit (hoofdstuk 3). Tevens past de uitbreiding binnen het vigerende beleid dat wordt gevoerd door de gemeente, provincie en het Rijk (hoofdstuk 2).

Door de ontwikkeling en herindeling van het plangebied voorziet het hotel ook in de toekomst in voldoende parkeerplaatsen (paragraaf 4.1). De geluidsbelasting is relatief gezien hoog, maar valt binnen de daarvoor gestelde uiterste grenswaarden. Wel dient hierbij aandacht te worden besteed aan de binnenwaarde van 33 dB. Indien voldoende maatregelen aan de gevel van de uitbreiding worden getroffen die deze binnenwaarde garanderen, staat het aspect geluidsbelasting de uitbreiding niet in de weg.

Ten aanzien van de milieuaspecten kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn voor de uitbreiding van het hotel. Er is onderzoek gedaan naar de omliggende functies, de bodemkwaliteit, de externe veiligheid en de luchtkwaliteit ter plaatse. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het plan voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Wel dient het hotel te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het Activiteitenbesluit (zie paragraaf 4.4).

In hoofdstuk 4 wordt ten slotte ook ingegaan op de aspecten water, ecologie en archeologie. In paragraaf 4.8 wordt de conclusie getrokken dat de ontwikkeling de waterhuishouding ter plaatse niet verstoort. Op het gebied van ecologie is een verkennende veldinventarisatie naar het voorkomen van vleermuizen en vogels uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de sloop van de woning aan de Duinweg en de bouw van de uitbreiding niet van invloed is op de vogels en vleermuizen ter plaatse. Omdat het plangebied binnen het archeologische regime III valt, maar minder oppervlakte dan 500 m² beslaat, is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Wel wordt aangeraden om een archeoloog tijdens de grondwerkzaamheden ter plaatse te hebben gelet op de vondsten op naburige percelen.