direct naar inhoud van Artikel 10 Natuur
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

Artikel 10 Natuur

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
 • b. extensieve dagrecreatie;
 • c. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
 • d. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, fiets- en wandelpaden, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijn de, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 3┬ám.

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • d. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • e. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.

10.3.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod van lid 10.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

10.3.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 10.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • b. uit een advies van de deskundige op het gebied van natuur en landschap blijkt dat voldaan wordt aan het bepaalde in lid 10.3.3 onder a.