direct naar inhoud van Artikel 11 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

Artikel 11 Recreatie - Dagrecreatie

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. strand;
 • b. dagrecreatie;
 • c. verhuur van strandartikelen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld': uitsluitend sportvelden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 1': tevens een jaarrond strandpaviljoen uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-1': tevens een seizoensgebonden strandpaviljoen uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens maatschappelijke voorzieningen;
 • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

11.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen, overkappingen en terrassen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte; indien geen maatvoeringaanduiding is opgenomen, bedraagt de bouwhoogte van gebouwen ten hoogste 1 bouwlaag;
 • c. de totale oppervlakte van gebouwen, overkappingen en gebouwde terrassen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingsoppervlakte, indien er geen maximale bebouwingsoppervlakte is aangegeven mag het bouwvlak volledig worden bebouwd;
 • d. de diepte van een strandpaviljoen bedraagt ten hoogste 25 m;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-2' zijn strandcabines toegestaan;
 • f. de oppervlakte van een strandcabine bedraagt ten hoogste 4 m²;
 • g. het aantal strandcabines bedraagt ten hoogste:
  • 1. het met de aanduiding 'maximum aantal strandcabines' aangegeven aantal per aanduidingsvlak;
  • 2. ter plaatse van de aanduidingsvlakken 'specifieke bouwaanduiding-4': in totaal 152;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van terrassen ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' en 'specifieke vorm van recreatie-1' mogen niet worden afgedekt met een permanente dakachtige constructie in de vorm van glas, kunststof, steen of andere materialen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van terrassen (toegangen naar terrassen in de vorm van trapjes en terrasafscheidingen uitgezonderd) ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' en 'specifieke vorm van recreatie-1' mogen niet lager en niet hoger worden gebouwd dan de begane grondvloer van het bijbehorende hoofdgebouw;
 • j. onder een terras, behoudens constructies ten behoeve van de fundering en constructies ten behoeve van de afscherming van de ruimte onder het terras, ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' en 'specifieke vorm van recreatie-1' mogen geen bouwwerken worden gebouwd;
 • k. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' en 'specifieke vorm van recreatie-1' wordt, in afwijking van artikel 2, gemeten vanaf het afgewerkt maaiveld of, als geplaatst op een vloer vanaf de vloer, met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van terrasafscheidingen vóór de voorgevel of het verlengde daarvan niet meer dan 2 m mag bedragen;
  • 2. de hoogte van lichtmasten niet meer dan 6,5 m mag bedragen;
  • 3. de hoogte van vlaggenmasten niet meer dan 8 m mag bedragen;
  • 4. de hoogte van reclame-uitingen niet meer dan 5,5 m mag bedragen;
  • 5. de hoogte van overkappingen ten hoogste 3 m mag bedragen;
  • 6. onder de begane grondvloer mogen, behoudens constructies ten behoeve van de fundering en constructies ten behoeve van de afscherming van de ruimte onder de begane grondvloer, geen bouwwerken worden gebouwd;
 • l. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
 • m. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

11.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 11.2 onder i om ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' en 'specifieke vorm van recreatie-1' een terras toe te staan op het dak van het hoofdgebouw, met dien verstande dat:

 • a. het terras niet zichtbaar is vanaf 2 m boven de hoogte van de C.F. Zeilerboulevard, Van der Wijckplein en de Parkweg;
 • b. het terras niet mag zijn afgedekt met een permanente dakachtige constructie in de vorm van glas, kunststof, steen of andere materialen;
 • c. de terrasafscheiding een hoogte heeft van ten hoogste 2 m, gemeten vanaf de bovenzijde van het dak van het hoofdgebouwd;
 • d. de terrasafscheiding is gemaakt van een constructie met een transparantie van ten minste 90%.

11.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'horeca tot en met horecacategorie 1' en 'specifieke vorm van recreatie-1' zijn onbebouwd terrassen toegestaan, met dien verstande dat per bouwvlak ten hoogste 1 onbebouwd terras is toegestaan, grenzend aan het strandpaviljoen, met een diepte van ten hoogste 5 m en een breedte die niet breder is dan de breedte van het strandpaviljoen, waarbij dit terras is georiënteerd op de zee.
 • b. Overnachten in strandcabines is niet toegestaan.