direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
  • b. evenementen;
  • c. dakoverstekken van aan de bestemming grenzende gebouwen;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen, standplaatsen, bergbezinkbassins en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

16.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen worden in het bouwvlak gebouwd;
  • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte;
  • c. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde alsmede nutsgebouwen, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 7 m voor lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken en nutsgebouwen;
  • d. de breedte van dakoverstekken bedraagt ten hoogste 20 cm.

16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 om een grotere breedte van dakoverstekken toe te staan, met dien verstande dat:

  • a. de breedte van een dakoverstek ten hoogste 1 m bedraagt;
  • b. de functie van verblijf en verplaatsing van de gronden niet wordt beperkt door het realisering van de dakoverstek.