direct naar inhoud van Artikel 8 Horeca
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

Artikel 8 Horeca

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca ten hoogste categorie 1b': horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 1': uitsluitend hotels of pension;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning': tevens een zeeaquarium en een zendmast ten behoeve van evenementen;
 • e. water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergbezinkbassins;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

8.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

8.2.1 Algemeen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' ondergrondse gebouwen buiten het bouwvlak toegestaan;

8.2.2 Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen
 • c. per bedrijf is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan;
 • d. bedrijfswoningen zijn uitsluitend in het hoofdgebouw toegestaan;
 • e. de inhoud van bedrijfswoningen mag – voor zover er sprake is van een zelfstandig gebouw – niet meer bedragen dan 450 m³ inclusief aan- en uitbouwen;
 • f. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte;
 • g. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien:
  • 1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 1/3 van het dakvlak bedraagt;
  • 4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 2/3 van het dakvlak bedraagt;
 • h. de goothoogte van hoofdgebouwen mag aan de achterzijde bij niet-vrijstaande hoofdgebouwen worden overschreven door dakopbouwen, indien:
  • 1. de afstand tot de dakvoet en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van de dakopbouw, gemeten vanaf de voet van de dakopbouw, ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 3. de breedte van de dakopbouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt;
 • i. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingpercentage' ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage van het aangeduide gedeelte van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak of gedeelte van het bouwvlak waarvoor geen aanduiding is opgenomen;

8.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning
 • j. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;
 • k. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 50 m² bedragen;
 • l. in afwijking van artikel 2 Wijze van meten, worden ondergrondse gebouwen voor zover niet gelegen onder een bovengronds gebouw tevens meegerekend in de oppervlakte zoals bedoeld onder k, m en n;
 • m. in afwijking van het bepaalde onder sub k mag de maximale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bouwpercelen met een oppervlakte:
  • 1. tussen de 500 m² en 600 m²: ten hoogste 55 m² bedragen;
  • 2. tussen de 600 m² en 700 m²: ten hoogste 60 m² bedragen;
  • 3. tussen de 700 m² en 800 m²: ten hoogste 65 m² bedragen;
  • 4. tussen de 800 m² en 900 m²: ten hoogste 70 m² bedragen;
  • 5. vanaf 900 m²: ten hoogste 75 m² bedragen;
 • n. de oppervlakte per bijgebouw mag ten hoogste 50 m² bedragen;
 • o. de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van het hoofdgebouw;
 • p. de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag ten hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;
 • q. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m;
 • r. bij vrijstaande hoofdgebouwen mag de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;
 • s. bij niet-vrijstaande hoofdgebouwen mag de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen ten hoogste 3 m bedragen;
 • t. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
 • u. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten zoals bepaald in sub q, r en s, worden overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste eenderde van de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m;

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde
 • v. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak ten hoogste 2 m bedragen en buiten het bouwvlak ten hoogste 1 m;
 • w. de bouwhoogte van een zendmast ten behoeve van evenementen bedraagt ten hoogste 15 m;
 • x. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.