direct naar inhoud van 4.9 Kabels en leidingen
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

4.9 Kabels en leidingen

Beleid en normstelling

In het plangebied ligt een buisleiding voor het transport van 'nat' (onbehandeld) aardgas . Het trac├ę van de leiding loopt vanaf de gaswinlocatie van Taqa Energy bv. naar de gasbehandelingsinstallatie aan de Bergerweg ten zuiden van de kern Bergen. De leiding volgt de Verspyckweg en de Elzenlaan richting het zuiden en loopt vervolgens richting het oosten.

In het plangebied en omgeving zijn geen overige planologisch relevante buisleidingen gelegen.

Het beleid ten aanzien van buisleidingen is in ontwikkeling. Op 1 januari 2011 treedt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking. In het besluit zijn onder andere veiligheidsafstanden opgenomen die moeten worden aangehouden ten opzichte van buisleidingen voor transport van gevaarlijke stoffen. De normstelling die is opgenomen in het Bevb sluit aan de op de risicobenadering uit het Bevi: er gelden grenswaarden en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het besluit moet op grond van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) al rekening worden gehouden met de normen voor het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico. Met de wijziging van de circulaire RVGS per 1 januari 2010 is de circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984) met de daarin opgenomen toetsingsafstanden en veiligheidsafstanden komen te vervallen.

Onderzoek

De buisleiding voor het transport van onbehandeld aardgas die in het plangebied is gelegen wordt beheerd door TAQA Energy. De leiding heeft een ontwerpdruk van 110 bar en een diameter van 12'. Voor de leiding geldt een zakelijke rechtstrook van 5 meter aan weerszijde van de leiding die in het voorliggend bestemmingsplan is opgenomen.

Plaatsgebonden risico

De afstand voor het plaatsgebonden risico 10-6 voor deze leiding onbekend. Omdat in de omgeving van het plan werd voldaan aan de veiligheidsafstanden van 5 en 17 meter die op grond van de Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984) tot voor kort moesten worden aangehouden wordt aangenomen dat de PR 10-6 contour niet tot de bestaande bebouwing reikt.

Groepsrisico

Het invloedsgebied voor het groepsrisico is eveneens onbekend. Omdat het plan geen ontwikkelingen mogelijk maakt is voor het bestemmingsplan geen kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Gelet op de relatief lage personendichtheid in de omgeving van de buisleiding wordt aangenomen dat het groepsrisico ruim beneden de ori├źnterende waarde is gelegen. Een nadere beschouwing van het groepsrisico is daarom achterwege gelaten.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid rond buisleidingen. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.