direct naar inhoud van 5.3 Functionele structuur
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-D001

5.3 Functionele structuur

5.3.1 Detailhandel en dienstverlening

Het aanbod in Bergen aan Zee (circa 300 m² wvo) bestaat uit een winkel waar ook (beperkte) levensmiddelen worden verkocht, kledingwinkels, souvenirshops en een snackbar. Daarnaast is er een zeeaquarium. Er is geen volwaardig voorzieningenniveau. De detailhandel is vooral gericht op het toerisme in het hoogseizoen. Gelet op de schaal en de spreiding van het winkelaanbod zijn er geen grote veranderingen te verwachten in het detailhandelsaanbod. Het beleid is gericht op behoud en kwaliteitsverbetering van het huidige voorzieningenniveau door zich nog meer te richten op toerisme (door aanpassing van het assortiment en langere openingstijden in het hoogseizoen). Uitbreiding van bestaande vestigingen of nieuwbouw is, indien de ruimtelijke situatie dit toelaat, mogelijk.

5.3.2 Horeca en verblijfsrecreatie

Horeca

In het plangebied komt horeca voor in de vorm van hotels, pensions, café/restaurants, snackbars en strandpaviljoens. De horeca is gericht op het toerisme. Het beleid is gericht op behoud en verbetering van het horeca-aanbod. Bestaande strandpaviljoens (maximaal tot en met categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten) mogen worden uitgebreid met 20% tot een maximum van 750 m². Bestaande verkooppunten (maximaal tot en met categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten) mogen worden uitgebreid tot een maximale oppervlakte van 250 m². De verkooppunten worden ook gezien als strandpaviljoens.

In Bergen aan Zee is tussen kilometerpaal 32.6 en 33.6 jaarrondexploitatie van strandpaviljoens mogelijk. De eisen van het Hoogheemraadschap zullen daarbij leidend zijn voor de exacte plaatsbepaling van de bebouwing. In het plangebied wordt door de gehanteerde toelaatbaarheid van categorieën (gebaseerd op een Staat van Horeca-activiteiten die horeca indeelt naar mate van hinder) zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen in het plangebied en worden de bestaande horecabedrijven niet in hun functioneren belemmerd.

Hotels

Naar aanleiding van de vraag naar hotels is een ruimtelijke visie (zie hoofdstuk 3) opgesteld met betrekking tot de mogelijkheid en wenselijkheid om het aantal en de omvang van hotels in het plangebied uit te breiden dan wel om te zetten naar wonen. Door de aanwezigheid van het natuurgebied zijn nieuwe hotels vrijwel niet mogelijk. Wel zou het mogelijk kunnen zijn om bestaande hotels - afhankelijk van de locatie - uit te breiden, een voorbeeld hiervan is de vergunde uitbreiding met een extra verdieping van Hotel Nassau Bergen. Bij initiatieven waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt in het op te stellen bestemmingsplan vooralsnog uitgegaan van de bestaande situatie (inclusief uitbreidingsmogelijkheden op basis van het huidige bestemmingsplan). De hotels en pensions binnen de concentratiegebieden zijn voorzien van een specifieke aanduiding, waardoor ter plaatse uitsluitend deze functies zijn toegestaan, conform de ruimtelijke visie.

Verblijfsrecreatie

Het beleid voor Bergen aan Zee is gericht op het behouden en versterken van het recreatieve karakter. Door de aanwezigheid van het strand en de omliggende natuur wordt voor Bergen aan Zee gestreefd naar een combinatie van rust en actie. Er zijn in het plangebied naast hotels een groot aantal overnachtingsmogelijkheden in de vorm van appartementen en recreatiewoningen op particuliere erven. In het plangebied mogen geen nieuwe recreatiewoningen op particuliere erven worden gerealiseerd. Daar waar het op basis van het vigerende bestemmingsplan mogelijk was een recreatiewoning te realiseren, blijft deze mogelijkheid van kracht. Wel is de exploitatie van bed & breakfast mogelijk als ondergeschikte functie naast het wonen.

5.3.3 Wonen

Bergen aan Zee is met circa 450 inwoners de kleinste kern van de gemeente Bergen. Om de woonfunctie en de levendigheid buiten het toeristenseizoen te versterken, wordt verhuur van woningen als vakantiewoning niet voorgestaan. Door de omringende natuurwaarden is uitbreiding van het woongebied niet mogelijk. Ook inbreiding is niet gewenst omdat dit het open karakter van de huidige bebouwing aantast.

Tot de woonfunctie dienen ook de aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gerekend te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de woonfunctie primair in stand dient te blijven en dat extra bouwmogelijkheden voor deze functies in beginsel niet zijn toegestaan.

Woningen in Bergen aan Zee zijn in trek als tweede woning. In bijna de helft van de woningvoorraad is geen staat geen particulier huishouden geregistreerd. Het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is dat alle woningen als tweede woning kunnen worden gebruikt.

Het splitsen van woningen in meerdere wooneenheden/appartementen kan voorzien in een bepaalde woningbehoefte en zodoende een bijdrage leveren aan het volkshuisvestingsbeleid. Splitsing heeft ook negatieve effecten zoals een intensiever gebruik wat voor overlast (parkeerproblemen, privacygevoeligheid en dergelijke) kan zorgen. Gelet op deze negatieve effecten, wordt splitsing van woningen niet wenselijk geacht.

5.3.4 Bedrijven

Het beleid is gericht op het behoud van het bestaande bedrijf in het plangebied. Nieuwe bedrijven worden, gelet op het overwegende woon- en recreatieve karakter, niet toegestaan. In het plangebied is één bedrijf aanwezig, de gaswininstallatie van Taqa Energy bv.. Dit bedrijf zal naar verwachting binnen de planpeiode van 10 jaar niet verdwijnen.

5.3.5 Maatschappelijke voorzieningen

De maatschappelijke voorzieningen in het plangebied blijven behouden. Het gaat om het gebouw van de reddingsbrigade aan de Van Hasseltweg, de verenigingsgebouwen op het strand en de kerk aan de Kerkstraat. In de kerk worden naast de kerkdiensten ook regelmatig burgerlijke huwelijken voltrokken en in de zomermaanden worden er concerten gehouden. Uitbreiding van het aantal maatschappelijke voorzieningen is niet aan de orde.

5.3.6 Verkeer en parkeren

De Elzenlaan, de Zeilerboulevard en ook andere wegen zijn of worden opnieuw ingericht. Dit eventueel in combinatie met een nieuwe routing.

In de zomerperiode is de parkeerdruk hoog. De provincie heeft aangegeven dat ter plaatse van de Zeeweg alleen in de parkeerhavens mag worden geparkeerd en niet in de bermen. Om de parkeerdruk verder te verlagen moet bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bed & breakfast, hotels en pensions, parkeren worden opgelost op eigen terrein.