direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca ten hoogste categorie 2': tevens horeca uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van horeca-activiteiten;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens voor detailhandel;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater;

11.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

11.2.1 gebouwen en overkappingen
  • a. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
  • b. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • c. voor de overige ten hoogste toegestane hoogten geldt het bepaalde in artikel 19.2.;

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak niet meer dan 2 m bedragen en buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m bedragen;
  • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

11.3 Specifieke gebruiksregel

Met betrekking tot het gebruik geldt dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan.