direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 4
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

Artikel 7 Gemengd - 4

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, uitsluitend op de verdieping;
 • b. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;

alsmede voor:

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': kantoren op de verdieping;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca ten hoogste categorie 2': tevens horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater;

7.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

7.2.1 gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 • b. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd; indien er meerdere naar de weg gekeerde bouwgrenzen zijn, dient de bouwgrens te worden aangehouden waarin de voorgevel van het bestaande hoofdgebouw is gebouwd;
 • c. de woningen zijn uitsluitend in het hoofdgebouw toegestaan;
 • d. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • e. voor de overige ten hoogste toegestane hoogten geldt het bepaalde in artikel 19.2.;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' is vergroting en verandering van de stolp niet toegestaan;
 • g. vrijstaande bijgebouwen dienen te worden afgedekt met een kap waarbij, ongeacht de de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte, de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen ten hoogste 3 m en de bouwhoogte ten hoogste 5 m mag bedragen;
 • h. bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
 • i. bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, worden overschreden ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van de oppervlakte van het dakvlak en tot een hoogte van 1 m;

7.2.2 gebouwen, geen bouwwerken en overkappingen zijnde
 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak niet meer dan 2 m bedragen en buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

7.3 Afwijken van de bouwregels
7.3.1 Uitbreiden of veranderen stolp

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.1 onder f teneinde de bestaande stolp te vergroten en/of te veranderen mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het beeldbepalende karakter van de stolp en voorts de overige bepalingen in dit artikel en de adviesprocedure zoals opgenomen in artikel 17.3.2 in acht worden genomen.

7.3.2 Maximale bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de met de aanduiding ' maximale bouwhoogte (m)' aangegeven ten behoeve van een kap op aan- en uitbouwen, met dien verstande dat:

 • a. afwijking uitsluitend is toegestaan indien een kap in verband met afstemming op de karakteristiek van het hoofdgebouw, wenselijk is;
 • b. de goothoogte van de aan- of uitbouw niet meer mag bedragen dan de goothoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m;
 • c. afwijking niet mag leiden tot onevenredige aantasting van de gebruikswaarde van naburige erven;
 • d. de adviesprocedure zoals opgenomen in artikel 17.3.2van toepassing is.

7.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen, in die zin dat de aanduiding 'horeca ten hoogste categorie 2' kan worden verwijderd, met dien verstande dat het ter plaatse gevestigde bedrijf dient te zijn beëindigd.