direct naar inhoud van 4.3 Bedrijvigheid (horeca)
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

4.3 Bedrijvigheid (horeca)

Binnen het plangebied is een aantal horecabedrijven gelegen, andere bedrijven die vanuit milieuoogpunt beschreven zouden moeten worden, komen niet voor.

Normstelling en beleid

Ten aanzien van horeca wordt ernaar gestreefd de milieubelasting voor omliggende woningen zoveel mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid van de activiteiten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Staat van Horeca-activiteiten waarin horeca-activiteiten zijn ingedeeld in drie categorieën die worden onderscheiden op basis van de mate van hinder die mogelijk kan optreden. De aanwezige horecagelegenheden in het plangebied zijn volgens deze staat ingeschaald. Een toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten is opgenomen in bijlage 6.

Ter plaatse van de bestaande horecavestigingen worden alleen bedrijven uit categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten algemeen toelaatbaar geacht. Daarbij gaat het om lichte horeca, die hoofdzakelijk overdag en 's avonds geopend zijn om te kunnen functioneren als horeca. Dergelijke horeca, die in het algemeen slechts beperkte hinder voor omwonenden kan veroorzaken, past goed binnen het gemengde karakter van het centrum van Bergen. Binnen het plangebied mag geen nieuwe horeca in categorie 2 of hoger worden begonnen. De huidige horecabedrijven uit deze categorie worden wel toegestaan.

Horeca-inventarisatie

De binnen het plangebied aanwezige horecabedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de Staat van Horeca-activiteiten. Uit het overzicht in tabel 4.3 blijkt dat zeven horecabedrijven in het plangebied binnen de algemene toelaatbaarheid, dat wil zeggen categorie 1a, 1b en 1c, vallen. De huidige horecabedrijven die niet binnen de algemene toelaatbare categorie horeca-activiteiten passen, worden door middel van een specifieke aanduiding mogelijk gemaakt. Bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan zich dan alleen een gelijksoortig bedrijf vestigen of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid. Daarmee wordt de ongewenste ontwikkeling van zwaardere horeca-activiteiten voorkomen. Tevens wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om ervoor te zorgen dat bij bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing de specifieke aanduiding kan worden verwijderd.

Tabel 4.3 Horecabedrijven binnen het plangebied

straat   huis-nr.   naam   omschrijving   categorie   algemene toelaatbaarheid  
Breelaan   1   Chinees/Indisch Restaurant De Oude Prins   restaurant   1b  
1  
  2   Grand Cafe Gusto B.V.   café   2   1  
Breelaan/Karel de Grotelaan   2/1a   Café 'd'Alderliefste'   café   2   1  
Fransche Steeg   4   gesloten       1  
Karel de Grotelaan   1   Café 'De Taverne'   café   2   1  
  6   Bar/dancing Cha Cha   discotheek   3   1  
  6   Café Sphritsz   café, restaurant, snackbar   2   1  
Kerkstraat   4   Bar Gezellig   café   2   1  
  4   Shoarma grillroom Bergen   restaurant, cafetaria, snackbar   2   1  
Kleine Dorpsstraat   1   Restaurant Dja Djan   restaurant   1b   1  
Oude Prinsweg   5   Gelateria Pane   ijssalon   1a   1  
  7   Eetcafé 'de Lamoraal'   restaurant   1b   1  
  9   Fabels eten en drinken   restaurant   1b   1  
  29   Restaurant 'de Kleine Prins'   restaurant   1b   1  
           
Raadhuisstraat   4   't Oude Raethuis   café-zaalverhuur   2   1  
  10   Het Huis Met de Pilaren   café/restaurant   2   1  
Plein   2a   Sandra's Ijspaleis   kiosk   1   1  

ChaCha

Het horecabedrijf aan de Karel de Grootelaan 6, bar/dancing ChaCha, is de enige horeca-inrichting die valt in horecacategorie 3. Dergelijke bedrijven kunnen in de praktijk – soms na realisatie van akoestische maatregelen of beperking in het gebruik van de geluidsinstallaties – in de directe omgeving van woningen liggen en voldoen aan de geldende geluidsnormen. In 2007 is door TeamProjects BV een geluidsisolatiemeting10uitgevoerd ten behoeve van een kennisgeving in het kader van het Besluit horecabedrijven (voor ChaCha en Sphritsz tezamen, zie bijlage 7). Resultaat is dat met de toelaatbare binnenniveaus ter hoogte van de omliggende woningen aan de geluidsnormen in de maatgevende nachtelijke periode kan worden voldaan. De toelaatbare binnenniveaus zijn voldoende voor de binnenniveaus die samenhangen met de beoogde bedrijfsvoering.

In augustus 2010 is door Het Geluidburo in opdracht van de gemeente Bergen een akoetisch onderzoek11 uitgevoerd naar de geluidbelasting in de omgeving van de horeca-inrichting ChaCha (zie bijlage 8). Doel van het onderzoek is om te beoordelen of met de activiteiten in de reguliere bedrijfssituatie, nu en in de toekomst, kan worden voldaan aan de geluidseisen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf in de huidige en toekomstige situatie aan de geluidnormen uit het activiteitenbesluit kan voldoen. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat door het vernieuwen van de entree (realiseren van een 'sluis') de geluidwering aan de voorzijde aanzienlijk zal verbeteren. Ten tweede wordt geconcludeerd dat het geluid van de bierkoelinstallatie zorgt voor een overschrijding van de geluidnorm in de nachtelijke periode met 2dB. Het bedrijf moet daarvoor geluidreducerende maatregelen nemen. Ten derde wordt geconcludeerd dat ook ter plaatse van de beoogde woning op een perceel ten zuidoosten van Cha Cha aan de geluidnormen kan worden voldaan. Verder wordt geconcludeerd dat het geluidniveau van 96-96 dB in de horeca-inrichting toereikend is voor de exploitatie als discotheek. Dit laatste bleek ook uit het geluidonderzoek uit 2007. De genoemde maatregelen moeten worden getroffen in het kader van het Activiteitenbesluit.

Breelaan 3

Aan de Breelaan 3 wordt de ontwikkeling van een horecavestiging uit ten hoogste categorie 2 mogelijk gemaakt. Aangezien concentratie van horeca aan deze zijde van het plein wordt nagestreefd is deze ontwikkeling in overeenstemming met de voorgestane ontwikkeling van het gebied. Deze ontwikkeling is opgenomen in de detailhandelsstructuurvisie en is in overeenstemming met het horecabeleid.