direct naar inhoud van 4.6 Bodemkwaliteit
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

4.6 Bodemkwaliteit

Normstelling en beleid

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.

Onderzoek en conclusie

Het voorliggende plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarvoor een verkennend bodemonderzoek nodig is om de uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen en om te onderbouwen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De Milieudienst regio Alkmaar (MRA) heeft historisch onderzoek gedaan naar de locaties waar nieuwe ontwikkelingen middels dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt (zie bijlage 10). Hieruit blijkt dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Voor enkele beperkte uitbreidingen geldt dat in de vergunningenfase wordt beoordeeld of een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk is.