direct naar inhoud van 5.4 Waterhuishouding
Plan: Centrum - Beschermd Dorpsgezicht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG03000bergbeschd-C001

5.4 Waterhuishouding

Toekomstige watersysteem

Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard en gelegen in een gebied zonder oppervlaktewater. Hierdoor zijn mogelijkheden om de waterhuishouding middels ruimtelijke ontwikkelingen te verbeteren beperkt.

Algemeen beleid inzake ruimtelijke ontwikkelingen

Maatregelen om wateroverlast en droogte te voorkomen, moeten worden ge├źnt op de drietrapsstrategie 'eerst vasthouden, dan bergen en dan pas aan- en/of afvoeren'. Mocht in de toekomst de verharding in het stedelijk gebied toenemen, dan kan dit leiden dit een toename van het aantal overstorten van het gemengde stelsel op het open water. Ter voorkoming van ongewenste peilstijgingen is het van belang dat de toename aan verharding wordt gecompenseerd door maatregelen. Zo zou onderzocht moeten worden of overtollig hemelwater, afkomstig van schone oppervlakken, kan worden ge├»nfiltreerd in de bodem. De hoogteligging en bodemopbouw van het plangebied lijken hier geschikt voor te zijn. Met deze maatregel wordt verdroging tegen gegaan en het rioolstelsel ontlast. Als dit niet gaat kan overwogen worden om nieuw oppervlaktewater te realiseren of een bergbezinkbassin aan te leggen waar dit hemelwater naar kan worden afgevoerd en tijdelijk kan worden geborgen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat schoon hemelwater niet onnodig de afvalwaterzuiveringsinstallatie belast en draagt bij aan het verminderen van de overstortfrequentie van het gemengde rioolstelsel. Bij uitbreiding van de verharding zal het Hoogheemraadschap advies worden gevraagd over de te realiseren waterbergingscapaciteit.

Voor eventuele ontwikkelingen geldt dat het van belang is om duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toe te passen (dus geen zink, lood, koper, en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en bodem te voorkomen.

Beheer en onderhoud

Voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem dient bij het Hoogheemraadschap op basis van de Keur een watervergunning te worden aangevraagd. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van water naar het oppervlaktewater. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de Keur. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd.