direct naar inhoud van 4.3 Bedrijven en milieuhinder
Plan: Bergen aan Zee
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG05000berzeekern-C001

4.3 Bedrijven en milieuhinder

Normstelling en beleid

In een bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van nieuwe milieugevoelige bestemmingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering. In deze publicatie is lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft plaats gevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Voor andere omgevingstypen dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek

In het plangebied is één bedrijf gevestigd, het betreft een gaswininstallatie aan de Verspyckweg. Er zijn geen ontwikkelingen gepland. De gaswininstallatie van Taqa Energy bv. aan de Verspyckweg 2 valt in categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit betreft een bedrijfsactiviteit uit een hoge categorie die in beginsel niet gewenst is in de nabijheid van woningen. Gelet op de bestaande situatie en de verwachting dat de activiteiten niet binnen de planperiode beëindigd worden, acht de gemeente het niet wenselijk het betreffende bedrijf weg te bestemmen of te verplaatsen. Voor het bedrijf is daarom een bestemming 'op maat' opgenomen. De vestiging van andere bedrijven ter plaatse is niet wenselijk en is op grond van deze bestemming ook niet toegestaan.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het plan niet in de weg.