direct naar inhoud van Artikel 7 Waterstaat - Waterkering
Plan: de Voert 10
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001

Artikel 7 Waterstaat - Waterkering

7.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de verbeelding aangewezen voor 'Waterstaat - Waterkering' zijn mede bestemd voor:

  • a. instandhouding van waterkeringen en bijbehorende beschermingszone(s);
  • b. bij deze doeleinden behorende waterstaatkundige voorzieningen.

7.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande fundering.

7.3 Bevoegdheid tot afwijken
7.3.1 Inhoud van de bevoegdheid tot afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 7.2 onder b, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad.

7.3.2 Adviesprocedure

Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de andere bestemming te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de betrokken waterbeheerder(s).