direct naar inhoud van 2.3 Nieuwe situatie
Plan: de Voert 10
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001

2.3 Nieuwe situatie

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een woning met bijgebouw. Hiertoe zal de bestaande bebouwing worden gesloopt. De totale bebouwing zal nagenoeg gelijk blijven (bijna 450 m2). Het nieuwe hoofdgebouw zal, in vergelijking met de bestaande bebouwing, verder naar achteren liggen en zal in het midden van het perceel worden gebouwd. De maatvoering van de woning met het bijgebouw past binnen de regels zoals deze gelden binnen de bestemming Wonen-Westdorp in het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid. Het perceel is ruim opgezet en ligt tussen veel opgaand groen.

Het nieuwe hoofdgebouw heeft een breedte van 16,4 m en is 14,8 m diep. Aan de rechterzijde achter het hoofdgebouw wordt nog een aanbouw gerealiseerd die qua vormgeving en karakter bij het hoofdgebouw past met een omvang van 9,4 bij 6,3 m. Deze aanbouw moet daarom ook gezien worden als onderdeel van het hoofdgebouw. Het hoofdgebouw heeft een goothoogte van 7 m en een nokhoogte van 10 m en ligt binnen de minimale afstanden tot de perceelsgrenzen, overeenkomstig de regeling in het vigerende bestemmingsplan en overeenkomstig de huidige bebouwing in de omgeving. De woning wordt voorzien van een schilddak, dit is een dakvorm met aan alle vier de zijden van de woning een kort stuk kap van ongeveer 45° en met een platte afdekking in het midden. In figuur 2.2 en 2.3 zijn een voor- en bovenaanzicht van de toekomstige situatie opgenomen.

Aan de rechterzijde naast het hoofdgebouw, ter hoogte van de uitstekende deel, staat een bijgebouw van bijna 50 m². Het bijgebouw heeft een goot- en nokhoogte van respectievelijk 3 m en 5 m. De bebouwing staat 2 m van de zijdelingse perceelgrens af.

Planologisch gezien past de woning in de omgeving. Voor de maximale (toegestane) maten is aangesloten bij de regeling voor de woningen in de omgeving, zoals is geregeld in het bestemmingsplan Dorpskern Zuid met de bestemming Wonen-Westdorp. De vierkante vorm van het hoofdgebouw is onder andere terug te vinden in de naastgelegen oude stolpboerderijen. Tevens komt de woning in dezelfde 'rooilijn' te liggen als de bestaande woningen aan de Voert. Het bouwplan heeft geen (negatieve) consequenties voor de omliggende percelen. In functioneel opzicht is het perceel het enige perceel dat een recreatieve bestemming had. Elders in de omgeving zijn alleen woningen. De bestemmingsverandering van recreatief naar wonen is daarmee een logische aanpassing en zorgt voor een rustiger woonklimaat voor de omgeving.

Zoals aangegeven is met het opstellen van het bestemmingsplan rekening gehouden met de maatgeving en afstanden van de bebouwing zoals dit is opgesteld in het bestemmingsplan Dorpskern Zuid.

Figuur 2.2 Beoogd aanzicht voorgevel nieuwe bebouwing

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001_0003.png"

Figuur 2.3 Bovenaanzicht nieuwe bebouwing

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001_0004.png"