direct naar inhoud van 4.2 Verkeer en infrastructuur
Plan: de Voert 10
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001

4.2 Verkeer en infrastructuur

4.2.1 Verkeersontsluiting

Auto-ontsluiting

De locatie is gelegen in Bergen. Bergen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland. De locatie wordt primair ontsloten vanaf de Voert. De Voert is een erftoegangsweg (ETW) binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h.

Zuidwestelijk van de locatie ligt de komgrens van Bergen. De Voert is buiten de bebouwde kom (richting de Herenweg) gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h en is niet toegankelijk voor autoverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. De ontsluiting voor autoverkeer loopt in noordoostelijke richting naar de Eeuwigelaan. Vanuit de locatie wordt het autoverkeer ontsloten in oostelijke richting naar het centrum van Bergen en in westelijke richting naar het duingebied en het landelijk gebied van Bergen. De Eeuwigelaan en de Komlaan zijn gebiedsontsluitingswegen (GOW) met een maximumsnelheid van 50 km/h. Vanaf het centrum vormt de Dreef de belangrijkste route richting de N9, de randweg van Alkmaar, die in het zuiden van Alkmaar aansluit op de A9 richting Haarlem en Amsterdam. In westelijke richting wordt de locatie ontsloten via Mosselenbuurt (ETW, 30 km/h) en Eeuwigelaan naar Bergen aan Zee en de Herenweg richting Egmond aan den Hoef. De wegen zijn gecategoriseerd conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De ontsluiting voor het autoverkeer is derhalve goed.

Fietsontsluiting

Per fiets is de locatie in drie richtingen ontsloten. Fietsers kunnen via de Voert richting de Herenweg rijden en via de Sluislaan en Mosselenbuurt richting het centrum van Bergen. Het fietsverkeer maakt op de 30 km/h-wegen gebruik van dezelfde wegen als het autoverkeer. Er zijn geen aparte fietsvoorzieningen. Op 30 km/h-wegen is dit vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid aanvaardbaar. Op de gebiedsontsluitingswegen wordt het fietsverkeer gescheiden van het doorgaande autoverkeer afgewikkeld. De ontsluiting voor het fietsverkeer is goed.

OV-ontsluiting

De locatie wordt per openbaar vervoer ontsloten door een busverbinding. De dichtstbijzijnde bushalte ligt aan de Eeuwigelaan op ongeveer 750 m van de locatie. De bushalte wordt bediend door twee buslijnen (407 en 410) naar Egmond aan Zee en Bergen/Schoorl. De frequentie van de busdiensten is doorgaans laag (1 keer per uur of minder). In de zomermaanden is er een meer frequente bediening en is er tevens een busverbinding tussen Bergen en Bergen aan Zee. De ontsluiting van de locatie is gezien de lage bedieningsfrequentie matig.

Parkeren

De parkeerbehoefte van een dure vrijstaande woning in weinig stedelijk gebied bedraagt tussen de 2,0 en 2,2 parkeerplaatsen per woning, waarvan 0,3 voor bezoekers (Publicatie 182, CROW). Omdat het perceel dermate groot is, kan worden voorzien in parkeren op eigen terrein. Het is derhalve niet aannemelijk dat zich door de ontwikkeling parkeerproblemen gaan voordoen.

Verkeersveiligheid

Het plangebied is ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. Er vindt een gemengde afwikkeling van het verkeer plaats op de erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h, terwijl op de gebiedsontsluitende wegen (zoals de Eeuwigelaan) sprake is van een gescheiden afwikkeling, dus aparte paden voor langzaam verkeer. Derhalve is de verkeersveiligheid goed te noemen.

Verkeersgeneratie

De verkeersgeneratie van 1 woning zal ongeveer 7 mvt/etmaal bedragen, uitgaande van 6,3 mvt/etmaal per woning op basis van publicatie 256 (CROW, 2007). Dit zal naar verwachting niet leiden tot een verslechtering van de doorstroming op de ontsluitende wegen, zeker aangezien in de huidige situatie een bedrijfswoning aanwezig is met verblijfsrecreatieve appartementen. De verwachting is dat de huidige bestemming een hogere verkeersgeneratie met zich meebrengt.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (in mvt/etmaal) die ten grondslag liggen aan de onderzoeken met betrekking tot wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit staan vermeld in tabel 4.1. In de nabijheid van de locatie zijn alleen verkeersintensiteitsgegevens bekend van de Eeuwigelaan. De verkeersintensiteit bedraagt op basis van tellingen (december 2004) 4.920 mvt/etmaal en 6.120 mvt/etmaal in het jaar 2016 op basis van prognoses in het akoestisch onderzoeksrapport 'bestemmingsplan Bergen dorpskern Zuid, milieudienst Regio Alkmaar, 2006'. Voor de Voert zijn geen verkeersintensiteiten bekend. De verkeersintensiteitgegevens voor de Voert zijn ingeschat op basis van de hoeveelheid woningen die via de betreffende straat ontsloten worden, uitgaande van een gemiddelde verkeersgeneratie van 6,3 mvt/etmaal per woning, gebaseerd op de kentallen uit CROW-publicatie 256 (CROW 2007). De verkeersgeneratie is gering en wordt niet opgeteld bij de verkeersintensiteiten van de omliggende wegen. De intensiteiten zijn afgerond op 50-tallen naar boven en weergegeven in tabel 4.1.

Voor de extrapolatie naar het maatgevende jaar 2022 (voor wegverkeerslawaai) is uitgegaan van een autonome groei van 1,0 % per jaar.

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal), afgerond op 50-tallen naar boven

weg   2010   2022  
Eeuwigelaan   5.200   6.350  
Voert (ETW, 30 km/h)   150   200 (169)  
Voert (ETW, 60 km/h)   100   150 (113)  

Voor de Voert (ETW, 30 km/h) is uitgegaan van een standaardvoertuigverdeling voor een buurtverzamelweg binnen de bebouwde kom en voor de Voert (ETW, 60 km/h) een standaardverdeling voor een plattelandsweg buiten de bebouwde kom. Er is geen reden om aan te nemen dat de daadwerkelijke voertuigverdeling afwijkt van de standaardverdeling. In tabel 4.2 en 4.3 staat de voertuigverdeling weergegeven en in tabel 4.4 de wegdekverharding.

Tabel 4.2 Voertuigverdeling (buurtverzamelweg)

periode   lichte mvt   middelzware mvt   zware mvt   gemiddeld uurpercentage  
dag   94,59%   4,76%   0,65%   6,54%  
avond   94,59%   4,76%   0,65%   3,76%  
nacht   94,59%   4,76%   0,65%   0,81%  

Tabel 4.3 Voertuigverdeling (plattelandsweg)

periode   lichte mvt   middelzware mvt   zware mvt   gemiddeld uurpercentage  
dag   91,44%   6,74%   0,65%   6,54%  
avond   91,44%   6,74%   0,65%   3,76%  
nacht   91,44%   6,74%   0,65%   0,81%  

Tabel 4.4 Wegdekverharding

weg   type verharding  
Voert (ETW, 30 km/h)   DAB  
Voert (ETW, 60 km/h)   DAB  

Conclusie

De ontsluiting van de vrijstaande woning binnen het plangebied is voor het autoverkeer en langzaam verkeer goed. De verkeersveiligheid is eveneens goed. De ontsluiting met betrekking tot het openbaar vervoer is matig, als gevolg van de lage bedieningsfrequentie. Ten gevolge van de realisatie van één vrijstaande woning met parkeren op eigen terrein, is het aannemelijk dat zich geen parkeerproblemen gaan voordoen. Het aspect verkeer staat de uitvoering van dit plan niet in de weg.