direct naar inhoud van 4.4 Bedrijven en milieuzonering
Plan: de Voert 10
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-A001

4.4 Bedrijven en milieuzonering

Beleid en normstelling

Ten aanzien van de ontwikkeling in het plan, dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

Onderzoek en conclusie

Met het voorliggende plan wordt op het perceel dat is gelegen aan Voert 10, de ontwikkeling van één woning mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in een gebied met enkel woonbestemmingen en grenst aan het buitengebied dat ten zuiden van de Voert en het Wiertdijkje is gelegen. In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen bedrijven. In het buitengebied zijn enkele agrarische bedrijven gelegen. De afstand tot het meest nabij gelegen bedrijf aan de Voert bedraagt circa 450 m. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuhinder niet relevant is voor het voorliggende bestemmingsplan. Ter plaatse van de beoogde woningen is sprake van een goed woon- en leefklimaat.