direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-C001

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. beplantingen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. parken;
 • f. voet- en fietspaden;
 • g. in- en uitritten;
 • h. bermen en bermsloten;

alsmede voor:

 • i. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden': behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
 • j. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen, bergbezinkbassins en water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, waterberging of sierwater.

9.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' zijn uitsluitend ondergrondse gebouwen toegestaan.
 • b. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 9 m voor lantaarnpalen en een hoogte van 3 m voor overige bouwwerken.

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden aangeduid met 'natuur- en landschapswaarden (nlw)' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • c. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • d. het aanbrengen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.

9.3.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod van lid 9.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

9.3.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 9.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • b. uit een advies van de deskundige op het gebied van natuur en landschap blijkt dat voldaan wordt aan het bepaalde in lid 9.3.3 onder a.