direct naar inhoud van 4.4 Bedrijven en milieuhinder
Plan: Egmond aan Zee Centrum en Boulevard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG08000egmonzeecb-C001

4.4 Bedrijven en milieuhinder

Normstelling en beleid

In een bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van nieuwe milieugevoelige bestemmingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De Staat van Bedrijfsactiviteiten is overgenomen uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).

Toelaatbaarheid

Omdat in het plangebied functiemenging aanwezig is en wordt nagestreefd wordt in het voorliggende plan de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging" toegepast. Om de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten te bepalen wordt hierbij niet uitgegaan van aan te houden afstanden maar van activiteiten die direct naast of boven woonbebouwing zijn toegestaan. Voor een toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' wordt verwezen naar bijlage 1. Gelet op de aard van het plangebied worden hier activiteiten uit maximaal categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging" algemeen toelaatbaar geacht. Dit zijn activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend en die direct naast of beneden woningen zijn toegestaan. Bedrijven uit categorie C worden niet toelaatbaar geacht, aangezien voor dit type bedrijven vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op de hoofdinfrastructuur gewenst is.

Bedrijfsinventarisatie

Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn de bedrijven binnen het plangebied geïnventariseerd en ingeschaald in de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'.

Tabel 4.4 Overzicht bedrijven plangebied

straat   nr.   naam   omschrijving   SBI-code   cat.   bestemming  
Marinestraat   23   -   opslag     B1   B  
Wilhelminastraat   71   Van Speyk Autobedrijf   garagebedrijf   501, 502, 503   B2   B(sb-1)  
Zuiderstraat   19   Transportbedrijf Mart Gul    transportbedrijf + grondverzet   6024-0   C   B(sb-2)  
Zuiderstraat   21   C.R. Zwemmer   schildersbedrijf   45-3   B1   B  
Zeeweg   60   Biesboer Expertise   Technisch expertisebedrijf   n.v.t.   n.v.t.   W-2 (bah)  

Uit de gegevens in de bovenstaande tabel blijkt dat twee bedrijven niet binnen de algemene toelaatbaarheid vallen. Het betreft een transportbedrijf aan de Zuiderstraat 19 en een garagebedrijf aan de Wilhelminastraat 71. Gelet op de aanwezigheid van deze bedrijven op de bestaande locaties en het huidige functioneren van de inrichtingen acht de gemeente het niet wenselijk de betreffende bedrijven weg te bestemmen of te verplaatsen. Het transportbedrijf en het garagebedrijf krijgen een aanduiding (sb-2 en sb-1) op de verbeelding. Hierdoor zijn ter plaatse van de aanduiding naast bedrijfsactiviteiten uit de algemeen toelaatbare categorieën A en B1 tevens de specifieke bedrijfsactiviteiten toegestaan die zijn omschreven in de regels bij het voorliggende plan.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de uitvoering van het plan niet in de weg.