direct naar inhoud van 2.4 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-B001

2.4 Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040

In de structuurvisie Noord-Holland 2040 vormen drie hoofd belangen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.

 • a. Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuur landschappen, natuurgebieden en groen om de stad.
 • b. Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieu kwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische activiteiten een belangrijke rol spelen.
 • c. Klimaat bestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, schoon drink, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie.

De provincie vindt het belangrijk om de beperkte en onder druk staande ruimte goed en duurzaam te gebruiken. Onder duurzaam verstaat men het plaatsen van de juiste functies op de juiste plekken. De juiste plek wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de behoefte aan voorzieningen ter plaatse en de bereikbaarheid van de locatie. Binnenstedelijke mogelijkheden worden hierbij geprefereerd. De provincie wil ervoor zorgen dat gemeenten en andere partijen zoveel mogelijk gebruikmaken van de mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen en verdichting.

Conclusie

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 worden binnenstedelijke mogelijkheden omtrent bouwen geprefereerd. Bovendien wil de provincie de ruimte duurzaam benutten waarmee wordt bedoeld dat de juiste functies op de juiste plekken worden geplaatst. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning binnen bestaand bebouwd gebied. Het plan voldoet daarmee aan het gestelde in de structuurvisie. Verder is de structuurvisie op een te hoog abstractieniveau geschreven om hiermee rekening te kunnen houden.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS)

De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

 • bundeling van verstedelijking en locatiebeleid voor economische activiteiten;
 • rijksbufferzones;
 • ecologische hoofdstructuur;
 • nationale landschappen;
 • het kustfundament;
 • het regionale watersysteem.

De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied;
 • mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte-voor-Ruimte voor het landelijk gebied;
 • werkfuncties en grootschalige detailhandel in bestaand bebouwd gebied en landelijk gebied;
 • de Groene ruimte;
 • de Blauwe ruimte;
 • energie (windturbines).

Conclusie

Omdat de bouw van een vrijstaande woning tussen de Meerweg 7 en Midden Geestweg 1 binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt, worden er geen bijzondere eisen gesteld aan dit bestemmingsplan door de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.