direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01008meerweg7-B001

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vanaf 8 maart 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Perceel tussen Midden Geestweg 1 en Meerweg 7 gedurende 4 weken ter inzage gelegen voor inspraak. In deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan.

In totaal zijn er 5 inspraakreacties ontvangen. In de Nota inspraak en vooroverleg (opgenomen in bijlage 3) zijn de inspraakreacties thematisch samengevat en beantwoord. De ingediende inspraakreacties leiden niet tot een wijzing of aanpassing van het bestemmingsplan. Ten behoeve van beantwoording van gemeente Bergen op een ingediende inspraakreactie zijn bezonningsdiagrammen gemaakt. Deze bezonningsdiagrammen zijn opgenomen in de bijlage 4 en 5 en wezen uit dat de woningen aan de Lijtweg geen hinder ondervinden van de beoogde nieuwbouw.

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro heeft het Hoogheemraadschap een overlegreactie ingediend. Deze is tevens opgenomen in de Nota inspraak en vooroverleg (bijlage 3). Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het onderhavige bestemmingsplan.

Het plan zal nu als ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken.