Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Herenweg 57
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0373.BPG09003herenweg57-B001

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.
 
3.2 Bouwregels
3.2.1 Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.
 
3.2.2 In afwijking van artikel 3.2.1 zijn paardenbakken en zwembaden niet toegestaan.
 
3.2.3 Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en perceelafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m bedragen.
 
3.3. Afwijking van de bouwregels
3.3.1. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien verstande dat:
a. de diepte van aan- en uitbouwen ten hoogste 1 m mag bedragen gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel van het hoofdgebouw;
b. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 60% mag bedragen van de breedte van het hoofdgebouw;
c. de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel ten hoogste 60% mag bedragen van de lengte van de zijgevel van het hoofdgebouw;
d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw;
e. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen van de afwijking.