Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Herenweg 57
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0373.BPG09003herenweg57-B001

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, kunnen burgemeester en wethouders, tenzij op grond van hoofdstuk 2 (bestemmingsregels) reeds afgeweken kan worden, met een omgevingsvergunning af wijken van de regels voor:
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken danwel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.