direct naar inhoud van Artikel 8 Waterstaat - Waterkering
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

Artikel 8 Waterstaat - Waterkering

8.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de kaart aangewezen voor 'Waterstaat - Waterkering' zijn mede bestemd voor de instandhouding van waterkeringen en bijbehorende beschermingszone(s).

8.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
  • b. Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
8.3 Bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 8.2 onder b met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels. Afwijking wordt verleend indien het waterstaatkundige belang niet onevenredig wordt geschaad.

8.4 Adviesprocedure

Alvorens omtrent het afwijken ten behoeve van de andere bestemmingen te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de betrokken waterbeheerder(s).