direct naar inhoud van 3.4 Beeldkwaliteit
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

3.4 Beeldkwaliteit

Tegelijkertijd met dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld. In dit beeldkwaliteitplan zijn aan de hand van een analyse van het landschap en het MAG-complex richtlijnen voor de beeldkwaliteit opgenomen. Deze richtlijnen hebben betrekking op de inrichting van het terrein (waaronder de groenstructuur) en op de bebouwing. Het respecteren van de cultuurhistorische waarden van het complex staat daarbij voorop. Het beeldkwaliteitplan is enerzijds aanvullend op het bestemmingsplan. Het geeft richtlijnen die in een bestemmingsplan niet verankerd kunnen worden, maar die wel als onderdeel van de Welstandsnota kunnen worden vastgesteld of die wel als input kunnen dienen voor een te sluiten overeenkomst met de nieuwe eigenaren. Anderzijds heeft het beeldkwaliteitplan ook als 'input' voor de juridische regeling van het bestemmingsplan gediend. De aspecten uit het beeldkwaliteitplan die in de juridische regeling (verbeelding en planregels) zijn vertaald, hebben betrekking op het behouden van de groene buitenrand, een zone met bomen op het binnenterrein, het behouden van de buitenste bebouwingsschil/gebouwen en het voorkomen van opvallende reclame-uitingen en lichtmasten. Voor het overige wordt verwezen naar het beeldkwaliteitplan.