direct naar inhoud van 4.3 Wegverkeerslawaai
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

4.3 Wegverkeerslawaai

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd voor de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen. Ook is akoestisch onderzoek noodzakelijk bij de reconstructie van bestaande of aanleg van nieuwe wegen. In onderhavig plan worden geen nieuwe woningen en nieuwe wegen of wegreconstructies mogelijk gemaakt. Akoestisch onderzoek op basis van de Wgh kan derhalve achterwege blijven.

Wel is in het kader van het milieuspoor akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de indirecte hinder van het inrichtingsgebonden verkeer vanaf de locatie naar de Hoeverweg. Het betreft onderzoek naar geluidsbelasting langs de Krommedijk, vanaf de ingang tot het MAG-complex tot aan de aansluiting van de Krommedijk op de N512 Hoeverweg. Het onderzoek is uitgevoerd door M+P (11 oktober 2011) en opgenomen in bijlage 4. De geluidsbelasting ter plaatse van de woningen Krommedijk 3, 4 en 5 is berekend. Ten gevolge van het verkeer van en naar aannemersbedrijf Gebr. Min bedraagt de geluidsbelasting maximaal 48 dB(A). Ten gevolge van het verkeer van en naar constructiebedrijf Tambach treedt een maximale geluidsbelasting op van 38 dB(A). Dit leidt tot een gecumuleerde geluidsbelasting van 48,41 dB(A) en overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet. Deze voorkeursgrenswaarde is vastgelegd in de Circulaire 'geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (1996).

Op basis hiervan wordt gesteld dat er sprake is van een acceptabel akoestisch klimaat ten gevolge van het verkeer van en naar de ontwikkeling.