direct naar inhoud van 4.8 Externe veiligheid
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

4.8 Externe veiligheid

Normstelling en beleid

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken (vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar) en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Onderzoek en conclusie

In de omgeving van het plangebied vinden geen risicovolle bedrijfsactiviteiten plaats. Over de wegen rond het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats, er zijn ook geen buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen aanwezig.

De vestiging van bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid (Bevi) is niet direct mogelijk, voor deze bedrijfsactiviteiten wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Voor de bedrijfsactiviteiten van de beoogde bedrijven geldt dat er mogelijk wel risicovolle activiteiten plaatsvinden, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten worden echter gereguleerd in het milieuspoor, in het ruimtelijk spoor is daarvoor geen afstemming nodig omdat de risico's niet buiten de grens van de inrichting mogen reiken.

Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid niet relevant is voor het voorliggende bestemmingsplan. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg.