direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: MAG-complex
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG9006magcomplex-B001

5.1 Inleiding

Planvorm

Voor het MAG-complex is gekozen voor een gedetailleerde bestemmingslegging met directe bouwtitels. De randvoorwaarden die voortvloeien uit het opgestelde beeldkwaliteitplan zijn vertaald op de verbeelding (plankaart) en in de regels. Dit houdt onder meer in dat de groene bosranden en het groene binnenterrein de bestemming Bos toegekend hebben gekregen en dat de huidige buitenste bebouwingsschil als uiterste bouwgrens is aangehouden.

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen

Voorts bepaalt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dat een bestemmingsplan digitaal en analoog beschikbaar moet zijn. De Wro en de onderliggende regelgeving stellen eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het renvooi.

Conform de SVBP bestaat de juridische regeling uit vier hoofdstukken. In de onderstaande paragrafen wordt per hoofdstuk de inhoud van de verschillende artikelen toegelicht.