direct naar inhoud van 2.3 Provinciaal beleid
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

2.3 Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)

De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de nieuwe Wro een structuurvisie voor de gehele provincie opgesteld. Hierin vormen de volgende drie hoofdbelangen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie.

 • 1. Ruimtelijke kwaliteit: hiervoor wordt vooral gefocust op behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad.
 • 2. Duurzaam ruimtegebruik: waarbij milieukwaliteiten, behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken, voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting en voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw, visserij en andere economische activiteiten een belangrijke rol spelen.
 • 3. Klimaatbestendigheid: voor voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast, schoon drink-, grond- en oppervlaktewater en ruimte voor het opwekken van duurzame energie.

De provincie vindt het belangrijk om de beperkte en onder druk staande ruimte goed en duurzaam te gebruiken. Onder duurzaam verstaat men het plaatsen van de juiste functies op de juiste plekken. De juiste plek wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de behoefte aan voorzieningen ter plaatse en de bereikbaarheid van de locatie. Binnenstedelijke mogelijkheden worden hierbij geprefereerd. De provincie wil ervoor zorgen dat gemeenten en andere partijen zoveel mogelijk gebruikmaken van de mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen en verdichting. Dit wordt in de structuurvisie bouwen 'Binnen Bebouwd Gebied' genoemd (zie figuur 2.1).

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2010

De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma van de Provinciale Structuurvisie. In de PRVS worden voor een aantal onderwerpen regels gesteld die door rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere uitwerking en/of aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 'getrapt' in bestemmingsplannen terecht. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

 • bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten;
 • rijksbufferzones;
 • Ecologische Hoofdstructuur;
 • Nationale landschappen;
 • het kustfundament;
 • het regionale watersysteem.

De regeling die is opgesteld in de PRVS heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • de aanwijzing van bestaand bebouwd gebied;
 • mogelijkheden, kwaliteitseisen en Ruimte voor Ruimte voor het landelijk gebied;
 • werkfuncties en grootschalige detailhandel in Bestaand Bebouwd Gebied en landelijk gebied;
 • de Groene ruimte;
 • de Blauwe ruimte;
 • energie (windturbines).

Conclusie

Omdat de ontwikkeling Sportlaan 2-4 te Schoorl binnen bestaand bebouwd gebied plaatsvindt, worden er in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie geen bijzondere eisen gesteld aan dit bestemmingsplan en past de ontwikkeling binnen het beleidskader van de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Figuur 2.1 laat een uitsnede van de kaartenverordening zien waaruit blijkt dat het gebied binnen 'bestaand bebouwd gebied' valt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001_0003.png"

Figuur 2.1 Uitsnede kaart 'Bestaand Bebouwd Gebied' uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland

Regionale Woonvisie (2003)

In september 2003 hebben de colleges van B&W in de regio Noord-Kennemerland een zogenoemde quickscan voor de Regionale Woonvisie vastgesteld. In deze quickscan staat in hoofdlijnen beschreven wat de voornemens van de gemeenten zijn op het gebied van wonen in de periode 2005-2015. De thema's die hieruit voort kwamen, zijn verder uitgewerkt in de Regionale Woonvisie. In de genoemde periode bestaat de minimale bouwopgave voor de regio uit 15.100 woningen. De gemeenten hebben onderling heldere afspraken gemaakt over de inzet die in deze periode nodig is om de kwalitatieve en kwantitatieve bouwopgave te halen. Per gemeente is daarom ook een plancapaciteit gerealiseerd. In de gemeente Bergen gaat het in totaal om 852-952 woningen. In de woonvisie is een verdeling van woningbouwcategorieën gemaakt (1 t/m 4 waarbij 1=goedkoop en 4=duur). Deze categorieën worden gehanteerd om in de regio voldoende aanbod in alle segmenten te creëren. Bij toevoeging van woningen in woningbouwprojecten wordt 30% in categorie 1, 10% in categorie 2 en 60% in categorie 3 en 4 geëist. Het onderhavige plan maakt echter deel uit van een groter plangebied hetgeen wordt beschreven in Schoorl Klopt (zie hierna onder gemeentelijk beleid). Dit geldt dan ook voor de verdeling van woningbouwcategorieën. De woningen die door middel van het onderhavige plan worden gerealiseerd, vallen allen in categorie 1 (zie ook 2.4 onder Woonbeleidsnota).

De opgave ligt vooral bij woningen voor starters en ouderen. Voor starters is de locatie van de woning zeer belangrijk (nabij centrumvoorzieningen). Bovendien wordt getracht zoveel mogelijk in het goedkope segment te bouwen. Hierbij maakt het niet zoveel uit of er sprake is van huur of koop, zolang de woning maar betaalbaar is en blijft.

Het onderliggende bestemmingsplan voorziet in de opgave voor de gemeente Bergen om ook in de kern Schoorl starterswoningen te realiseren in een goedkoop segment.