direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

2.4 Gemeentelijk beleid

Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005)

Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar seniorenhuisvesting in combinatie met welzijn en zorg.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. Dit wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Om aan de behoefte te kunnen voldoen, zijn tot 2010 100 nieuwe woningen per jaar nodig (waarvan 30 sociale huurwoningen). Na 2010 wordt rekening gehouden met een groei van 40 woningen per jaar.

Daarnaast heeft de gemeente voor de periode tot 2015 onder andere als uitgangspunt:

  • 600 zorggeschikte woningen toevoegen;
  • door doorstroming en in mindere mate nieuwbouw tot 2015 jaarlijks 170 woningen voor starters beschikbaar krijgen;
  • door aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw jaarlijks 120 woningen voor ouderen.

De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van zes woningen in woningbouwcategorie 1. Categorie 1 houdt in dat er een prijspeil wordt aangehouden van een huurprijs tot € 511,- en van een koopprijs tot € 163.625,- (prijspeil 1 juli 2009 tot en met 31 december 2010). De ontwikkelingen maken doorstroming binnen de kern mogelijk.

Welstandsnota (2004)

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken.

De zijkant van het plangebied grenst aan de Heereweg. De hoofdstructuur van deze weg bestaat volgens de welstandsnota uit lintbebouwing langs de weg met een loodrecht daarop staande verkavelingsrichting. Omdat de bebouwing aan deze weg voornamelijk uit één laag met kap bestaat, is het van belang dit terug te laten komen in het ontwerp. Hiernaast is het bepalend in het gebied dat een pand vrijstaand en een individueel karakter heeft, op enige afstand van de weg en de naastgelegen huizen staat.

Structuurvisie Schoorl Klopt (Uitgangspunten 2009)

Eind 2009 zijn de uitgangspunten voor de Structuurvisie van Schoorl Klopt vastgesteld. De doelstelling van het project Schoorl Klopt is het realiseren van een integrale planologische visie voor het gebied begrensd door Heereweg - Molenweg - Laanweg. In de structuurvisie worden diverse onderwerpen in samenhang met elkaar bekeken en gewogen waardoor het mogelijk is om op hoofdlijnen uitspraken te doen. Deze kunnen vervolgens per deelgebied worden uitgewerkt in een bestemmingsplan. De raad heeft uitgangspunten vastgesteld voor de structuurvisie voor Schoorl Klopt die door een klankbordgroep zijn meegenomen in de verdere uitwerking.

Het onderhavige bestemmingsplan vervult één van de uitgangspunten die zijn opgesteld voor de structuuvisie. In Schoorl Klopt wordt namelijk ingegaan op een stedenbouwkundig concept waarin op de Sportlaan onder andere een aantal appartementen worden voorzien. Het bestemmingsplan loopt dus vooruit op de toekomstige structuurvisie.