direct naar inhoud van 4.1 Verkeer, ontsluiting en parkeren
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

4.1 Verkeer, ontsluiting en parkeren

Verkeer en ontsluiting

De nieuwe appartementen binnen het plangebied worden direct ontsloten via de Sportlaan. In noordelijke richting is het mogelijk via de Heereweg de kernen Catrijp, Groet en Hargen te bereiken. In oostelijke richting komt men via de Sportlaan, Laanweg en Damweg uit op de de rijksweg N9. In zuidelijke richting sluit de N9 ter hoogte van Alkmaar aan op de A9 richting Haarlem en Amsterdam. In noordelijke richting wordt via de N9 Den Helder bereikt.

Vanaf de locatie kan via de Duinweg en de Postweg het centrum van Bergen worden bereikt. De Sportlaan, Laanweg, Damweg en Duinweg zijn, evenals de Heereweg ten noorden van de Sportlaan gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. De provinciale weg N9 is een gebiedsontsluitingsweg en heeft een wettelijke maximumsnelheid van 80 km/h. De Heereweg ten zuiden van de Sportlaan is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h.

Naast de verschillende (recreatieve) fietspaden die in de omgeving aanwezig zijn, maken fietsers gebruik van dezelfde infrastructuur als het autoverkeer. Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig wordt gestreefd naar een inrichting van gebiedsontsluitingswegen waar het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer wordt afgewikkeld. Het fietsverkeer beschikt daartoe bij voorkeur over vrijliggende fietspaden of parallelwegen (parallelwegen worden gecategoriseerd als erftoegangswegen). In de huidige situatie zijn er relatief weinig vrijliggende fietspaden of ventwegen aanwezig; alleen op de Damweg, een gedeelte van de Heereweg en een gedeelte van de Laanweg worden fietsers gescheiden van het autoverkeer afgewikkeld. Op de Voorweg, de rest van de Heereweg en het overige gedeelte van de Laanweg kunnen fietsers gebruikmaken van fietssuggestiestroken. Op de Sportlaan en de Heereweg zijn geen fietsvoorzieningen aanwezig. Op de erftoegangswegen in het plangebied worden fietsers conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig gemengd met het autoverkeer afgewikkeld. In nagenoeg het hele plangebied zijn voor voetgangers trottoirs aanwezig. Tevens zijn/worden er verschillende voetgangersoversteekplaatsen aangelegd, veelal in combinatie met een plateau, waar ook fietsers gebruik van kunnen maken (bron: wegencategoriseringsplan en maatregelenkaart Duurzaam Veilig Schoorl e.o. 21-08-2003).

Er is een bushalte gesitueerd op circa 250 m van de locatie. Deze halte wordt bediend door een busdienst die Schoorl met Egmond aan Zee verbindt. Op deze route kan worden overgestapt op de busdienst die Julianadorp met Alkmaar verbindt. Deze busdienst verbindt de locatie binnen 30 minuten met treinstation van Alkmaar, alwaar op het landelijke spoornetwerk in de richting van Den Helder, Amsterdam en Hoorn kan worden overgestapt. De frequentie van deze busdienst bedraagt 2x per uur per richting.

Parkeren

Voor het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt uitgegaan van de parkeernormen van de gemeente Bergen conform de "Notitie Ruimtelijke Parkeerbeleid", gemeente Bergen 2009. Voor de zes appartementen geldt een parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning, uitgaande van een goedkope woning in een weinig stedelijk gebied en een ligging in het centrum. Hiervan is 0,3 parkeerplaatsen voor bezoekers en 1,0 parkeerplaatsen voor bewoners. Dit betekent een theoretische parkeerbehoefte van 6 parkeerplaatsen voor bewoners en 2 voor bezoekers. In totaal is bedraagt parkeerbehoefte 8 parkeerplaatsen. In de huidige situatie is een kantoorfunctie van 300 m2 bvo aanwezig. Uitgaande van kantoren zonder baliefunctie bedraagt de parkeerbehoefte in de huidige situatie 6 parkeerplaatsen (2 parkeerplaatsen per 100 m2bvo). Deze kantoorfunctie wordt geamoveerd. Per saldo neemt de parkeerbehoefte in de nieuwe situatie toe met 2 parkeerplaatsen. De parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen moet in de omgeving worden opgelost. In het kader van het project "Schoorl Klopt" zal deze parkeerbehoefte worden gefaciliteerd.

Geconcludeerd wordt dat hierdoor geen parkeerproblemen te verwachten zijn.

Verkeersveiligheid

Het plangebied is niet geheel ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig door het ontbreken van fietsvoorzieningen langs diverse gebiedsontsluitingswegen. Er zijn echter wel diverse solitaire fietspaden aanwezig. Bovendien hebben de belangrijke uitvalswegen (zoals de Laanweg en Duinweg wel (deels) fietsvoorzieningen in de vorm van vrijliggende fietspaden respectievelijk fietssuggestiestroken. Verder is de verkeersveiligheid ter hoogte van de Sportlaan 2-4 te Schoorl een aandachtspunt maar is dit geen belemmering voor de nieuwe ontwikkeling.

Verkeersgeneratie

Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van de zes appartementen is, gezien het weinig stedelijk gebied en rest bebouwde kom, het kengetal voor ligging Centrum-dorps gehanteerd. Dit kengetal bedraagt 7 mvt/werkdagetmaal/woning (CROW, publicatie 256). Het aantal voertuigbewegingen ten gevolge van de realisatie van de appartementen betreft 42 mvt/etmaal. Een dergelijke beperkte toename heeft geen significant negatief effect op de verkeersafwikkeling of verkeersveiligheid.

Conclusie

De ontsluiting van de appartementen binnen het plangebied is voor het autoverkeer goed. Voor fietsverkeer zijn relatief weinig fietsvoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen aanwezig. Wel zijn er diverse solitaire (recreatieve) fietspaden. De ontsluiting voor langzaam verkeer en de verkeersveiligheid is redelijk tot goed. Gezien de beperkte vervoersmogelijkheden is de ontsluiting van het openbaar vervoer matig. Op basis van voorgaande wordt gesteld dat er voldoende ruimte is om de parkeerbehoefte op te vangen. De parkeerbehoefte bedraagt per saldo 2 parkeerplaatsen, waarbij uit is gegaan van een parkeerbehoefte van 6 parkeerplaatsen voor de huidige (te amoveren) functie en 8 parkeerplaatsen voor de nieuwe woonfunctie. Deze 2 parkeerplaatsen worden in het kader van het project "Schoorl Klopt" gerealiseerd.

Het aspect verkeer staat de uitvoering van dit plan dan ook niet in de weg.