direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Sportlaan 2-4 Schoorl
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04001sport2tot4-A001

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van een kantoorpand naar zes appartementen aan de Sportlaan te Schoorl. Het gehele plan zal door Klaver Bouw & Vastgoed worden ontwikkeld. Gezien het feit dat er slechts zes woningen worden gebouwd in een gebouw die gedeeltelijk voor andere doeleinden was ingericht, hoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld volgens artikel 6.2.1 lid d van de Bro. In dit artikel wordt beschreven dat alleen de verbouw van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik en ingericht waren, en nu ingericht worden voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd, als aangewezen bouwplan wordt bestempeld. Omdat hier zoals gezegd slechts zes woningen worden ontwikkeld, geldt artikel 6.12 lid 1 van de Wro, en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Bovendien wordt in artikel 6.2.1a onder lid a Bro aangegeven dat wanneer het totaal van de exploitatiebijdragen dat met toepassing van artikel 6.19 Wro kan worden verhaald, minder dan 10.000 euro bedraagt, artikel 6.12 lid 2 Wro van toepassing is. Hierin wordt gesteld dat bij dergelijke gevallen geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. Hoofdstuk 6 van de Wro (de grondexploitatiewet) is daarom niet van toepassing voor dit plan.

Alle kosten zullen op de aanvrager worden verhaald en zal er een planschadeovereenkomst worden gesloten waarin is vermeld dat eventuele planschade voor rekening van de aanvrager is. De economische uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd waardoor het plan economisch uitvoerbaar kan worden geacht.