direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Kavel aan de Oude Schulpweg, Egmond-Binnen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG09005oudschlpwg-B001

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, parkeren, water en erf.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken ten behoeve van mestopslag, tredmolens, lichtmasten ten behoeve van paardenbakken en zwembaden.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal:
  • 1. van erf- en terreinafscheidingen 1 meter;
  • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1 meter.
4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 4.2.1, ten behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien verstande dat:

 • a. de diepte van aan- en uitbouwen bij vrijstaande woningen niet meer mag bedragen dan 1,5 meter gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw bij vrijstaande woningen niet meer mag bedragen dan 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw;
 • d. het straat en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden aangetast door het verlenen van de omgevingsvergunning.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Het is niet toegestaan om:

 • a. gronden in gebruik te nemen/hebben voor paardenbakken en mestopslag;
 • b. gronden te gebruiken als erf.