direct naar inhoud van Artikel 4 Waarde - Archeologie - III
Plan: Hotel Merlet
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-A001

Artikel 4 Waarde - Archeologie - III

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Archeologie - III' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden.

4.2 Bouwregels
 • a. Op de gronden mag ten behoeve van de in lid 4.1 bedoelde bestemming niet worden gebouwd;
 • b. Ten behoeve van de andere, voor de gronden geldende bestemming, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende bouwregels, geldt dat uitsluitend bouwwerken zijn toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 500 m².

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Inhoud afwijking

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2, met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.

4.3.2 Voorwaarde archeologisch onderzoek

Afwijking, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, wordt in ieder geval verleend, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn.

4.3.3 Andere voorwaarden

Afwijking, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, wordt voorts verleend, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de afwijking regels te verbinden, gericht op:
  • 1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. het doen van opgravingen;
  • 3. begeleiding van de bouwactiviteiten door de archeologische deskundige.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie - III' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen of werkzaamheden met een grotere planomvang dan 500 m², uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor afwijking, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, is verleend;
 • b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
 • c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

4.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod, zoals in lid 4.4.1 bedoeld, is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
 • c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

4.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend, indien:

 • a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 • b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te verbinden, gericht op;
  • 1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. het doen van opgravingen;
  • 3. begeleiding van de activiteiten door de archeologische deskundige.