direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: De Voert 10
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG01007voert10-C001

3.4 Gemeentelijk beleid

Woonbeleidsnota, van woonwens tot maatwerk (2005)

Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar seniorenhuisvesting in combinatie met welzijn en zorg.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. Dit wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Om aan de behoefte te kunnen voldoen, zijn tot 2010 100 nieuwe woningen per jaar nodig (waarvan 30 sociale huurwoningen). Na 2010 wordt rekening gehouden met een groei van 40 woningen per jaar.

Daarnaast heeft de gemeente voor de periode tot 2015 onder andere als uitgangspunt:

  • 600 zorggeschikte woningen toevoegen;
  • door doorstroming en in mindere mate nieuwbouw tot 2015 jaarlijks 170 woningen voor starters beschikbaar krijgen;
  • door aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw jaarlijks 120 woningen voor ouderen.

De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van één vrijstaande woning in het dure segment. Aangezien één bestaande bedrijfswoning op het perceel wordt gesloopt en één nieuwe woning wordt teruggebouwd, vindt hier geen wijziging plaats in het woningaanbod.

Welstandsnota (2004)

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen heeft de gemeenteraad (juni 2004) een welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten. Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken.

De vooroorlogse monumentale uitbreidingen van Bergen (Tuindorp, Westdorp, Van Reenenpark, Geestbuurt), de dorpskern en de lintbebouwing, hebben een bijzonder welstandsniveau toegekend gekregen. In deze gebieden moet de ruimtelijke samenhang worden gehandhaafd, hersteld of zelfs versterkt. Het welstandstoezicht dient een bijdrage te leveren aan het versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. In de overige gebieden geldt een regulier welstandsniveau en ligt het accent op handhaven van de basiskwaliteit.

De ontwikkeling is gelegen binnen het deelgebied Westdorp. Daarmee valt het binnen de vooroorlogse monumentale uitbreidingsgebieden van Bergen. In paragraaf 2.2, bestaande situatie, is een beschrijving gegeven van het deelgebied Westdorp. Bij de beschrijving van de nieuwe situatie, paragraaf 2.3, is vervolgens gekeken in hoeverre de ontwikkeling de ruimtelijke samenhang hersteld of zelfs versterkt.

Hieruit valt te concluderen dat de realisatie van een nieuwe grote vrijstaande woning op een ruim perceel goed past binnen de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving, voor het overige zal het uiteindelijke bouwplan door de welstandscommissie worden getoetst.