direct naar inhoud van Artikel 30 Waarde - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

Artikel 30 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van de cultuurhistorische waarden welke samenhangen met het beschermde dorpsgezicht.

30.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid 30.1 bedoelde gronden gelden, naast en mogelijk in afwijking van het bepaalde elders in deze regels, de volgende regels:

 • a. bestaande kapvormen en dakhellingen mogen niet worden veranderd;
 • b. bestaande goot- en bouwhoogten mogen niet worden veranderd;
 • c. hoofdgebouwen mogen niet worden uitgebreid;
 • d. de gevelindeling van gebouwen mag niet worden gewijzigd;
 • e. het bouwen van dakkapellen en het veranderen van bestaande dakkapellen, is niet toegestaan;
 • f. luifels, zonneschermen, reclame aan de gevel en losse reclame-elementen in de openbare ruimte, anders dan reeds bestaand, zijn niet toegestaan.

30.3 Afwijken van de bouwregels
30.3.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 30.2 met dien verstande dat de waarden die samenhangen met het beschermd dorpsgezicht hierdoor niet mogen worden aangetast en dat de maximale maten zoals elders in deze regels bepaald in acht worden genomen. Op deze bevoegdheid tot afwijken is lid 30.3.2 van toepassing.

30.3.2 Adviesprocedure
 • a. de bevoegdheid tot afwijken zoals bedoeld in lid 30.3.1, wordt uitsluitend toegepast indien vooraf advies is ingewonnen bij de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit over de vraag of de met het beschermde dorpsgezicht samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast.
 • b. in het advies van de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit worden in elk geval de volgende waarden betrokken:
  • 1. het silhouet, waarmee het dorp zich presenteert;
  • 2. de vele open terreinen tussen de bebouwing;
  • 3. het boomrijke gebied rondom de kerk en de kasteelruine;
  • 4. de bomenrijen langs de Slotweg;
  • 5. de open ruimte van het weiland gelegen tussen de Hoeverweg en de Hoevervaart;
  • 6. de relatie tussen kasteel en dorp, alsmede het karakter daarvan.

30.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
30.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem met meer dan 30 cm;
 • b. het aanleggen, herprofileren, verleggen en verbreden van wegen en paden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen op gronden met de bestemming Tuin indien de totale oppervlakte meer dan 5% van de oppervlakte van het perceel bedraagt;
 • d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • e. het rooien of beschadigen van bomen op gronden met de bestemming Groen;
 • f. het verwijderen of veranderen van stoepen, beeldbepalende tuinmuren, hardstenen stoepranden, stoeppalen en daarmee gelijk te stellen historische elementen in of grenzend aan het openbaar gebied.

30.4.2 Uitzonderingen op uitvoeringsverbod

Het verbod als bedoeld in lid 30.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
 • d. voor zover ze betrekking hebben op het slopen van gebouwen: ze dienen ter uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

30.4.3 Adviesprocedure

De omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 30.4.1 wordt uitsluitend verleend indien uit een advies van de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit blijkt dat de met het beschermde dorpsgezicht samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast.