direct naar inhoud van 4.7 Externe veiligheid
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

4.7 Externe veiligheid

Toetsingskader

Normstelling en beleid

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom de risicobron. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.

Risicovolle inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Aan grenswaarden moet altijd worden voldaan, van richtwaarden kan om gewichtige reden worden afgeweken. Zowel de grens- als de richtwaarde liggen op een niveau van 10-6 per jaar.

Het Bevi bevat een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR rondom deze inrichtingen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

In 2012 zal naar verwachting het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) worden vastgesteld. In dat Besluit en het bijbehorende basisnet (voor wegen/spoorwegen/vaarwegen) worden veiligheidszones aangegeven waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd (en beperkte kwetsbare objecten slechts onder voorwaarden). Daarnaast gelden in de omgeving van deze transportroutes beperkingen in verband met de mogelijke effecten van een optredende plasbrand (plasbrandaandachtsgebieden).

De huidige risiconormering ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen volgt uit de circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (2009). Op basis van de circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

Buisleidingen

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. Deze AMvB sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De toetsings- en bebouwingsafstand zijn vervangen door een grenswaarde voor het PR en een oriëntatiewaarde voor het GR. Voor het PR geldt dat er binnen de risicocontour van 10-6 geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Voor het GR wordt een oriëntatiewaarde als ijkpunt gehanteerd. Het GR in de omgeving van buisleidingen moet worden verantwoord. Dit geldt zowel voor bestaande situaties als voor ontwikkelingen die zorgen voor een toename van het GR. In een aantal situaties kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het GR. Het betreft de volgende situatie:

  • het plangebied ligt buiten het gebied behorende bij de afstand waar nog 100% van de aanwezigen kan komen te overlijden of, bij toxische stoffen, het plangebied buiten de grens ligt waarbij het PR 10-8 per jaar is; of
  • het GR is kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde; of
  • het GR neemt met minder dan 10% toe terwijl de oriënterende waarde niet wordt overschreden.

Bij een beperkte verantwoording kan worden volstaan met het vermelden van:

  • de personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleiding en een uitspraak over de verwachte toekomstige personendichtheid in het geval er concrete ontwikkelingen in het invloedsgebied zijn;
  • het GR per kilometer buisleiding en de bijdrage van de ontwikkeling (toegelaten beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten) aan de hoogte van het GR;
  • de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen;
  • de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied.

Ten aanzien van de laatste twee aspecten dient het bevoegd gezag de regionale brandweer in staat te stellen om een advies uit te brengen.

In verband met de bescherming en het beheer van de leiding, wordt tevens een belemmeringenstrook bestemd. Binnen deze belemmeringenstrook is in beginsel geen bebouwing toegestaan.

Onderzoek

Inrichtingen

Ten zuidwesten van de kern Egmond aan de Hoef, aan de Heilooër Zeeweg 25, is het LPG Tankstation Texaco Genet gelegen. Ter plaatste vindt LPG verkoop plaats met een vergunde doorzet van 1.000 m3 LPG per jaar. De inrichting valt onder de werking van het Bevi. De PR maatgevende 10-6 contour rond het vulpunt bedraagt 45 meter en het invloedsgebied voor het groepsrisico bedraagt 150 meter (zie figuur 4.1). Binnen het invloedsgebied van het LPG tankstation worden geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk gemaakt. Op grond van het Bevi moet ook bij actualisatie van het bestemmingsplan een verantwoording van het groepsrisico worden opgesteld, deze wordt ingevoegd in het ontwerpbestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001_0006.png"

Figuur 4.1.: PR 10-6 contouren LPG Tanksation Texaco (bron: www.risicokaart.nl)

Aan de zuidoostzijde van de dorpskern Egmond aan Zee, aan de Pieter Schotsmanstraat 8, is een gasontvangststation gelegen. Op de inrichting is een veiligheidsafstand van 15 m van toepassing. Binnen deze contouren worden geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten gerealiseerd. Afstemming met de omgeving vindt plaats in het milieuspoor.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Binnen en in de nabije omgeving van het plangebied vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Dit aspect is daarom verder ook niet aan de orde.

Buisleidingen

Aan de zuidzijde van Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef is een hoogdruk aardgasleiding gelegen met kenmerk W-571-03-KR. Deze leiding beschikt conform de risicokaart over een 1% letaliteiteffectafstand van 80 meter. Binnen deze afstand worden geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk gemaakt. In het ontwerpbestemmingsplan wordt inzicht gegeven in de ligging van de PR 10-6 contour en de hoogte van het groepsrisico. In de verantwoording groepsrisico wordt tevens ingegaan op de externe veiligheidsrisico's en effecten van deze leiding.

Conclusie

Tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan wordt het onderwerp externe veiligheid nader uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan zal in overeenstemming worden gebracht met de geldende regelgeving.