direct naar inhoud van 5.3 Functionele structuur
Plan: Kernen Egmond
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0373.BPG10000kernenegmd-A001

5.3 Functionele structuur

5.3.1 Wonen

De woonfunctie is en blijft de belangrijkste functie in het plangebied. Tot de woonfunctie dienen ook de aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gerekend te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de woonfunctie primair in stand dient te blijven en dat extra bouwmogelijkheden voor deze functies in beginsel niet zijn toegestaan.

5.3.2 Recreatie

Uitgangspunt is behoud van de in het plangebied voorkomende verschillende recreatieve voorzieningen in de vorm van hotels, pensions en appartementenverhuur

5.3.3 Bedrijven

Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande bedrijven en het weren van nieuwe bedrijven in het plangebied. Nieuwe bedrijven worden, gelet op het dorpskarakter, niet toegestaan. Voorkomen dient te worden dat overlast veroorzaakt wordt voor omliggende woningen. Binnen het plangebied zijn in zijn algemeenheid uitsluitend bedrijven toegestaan uit milieucategorie 2. Dit geldt niet voor de twee bedrijventerreinen: hier zijn (afhankelijk van de locatie) bedrijven uit hogere categorieën toegestaan. Voor zover de huidige bedrijven niet passen in de algemene milieuzonering, is hiervoor een specifieke aanduiding opgenomen, waarmee de bedrijven kunnen worden voortgezet.

In het plangebied wordt door de gehanteerde toelaatbaarheid van categorieën (gebaseerd op een Staat van Bedrijfsactiviteiten die bedrijven indeelt naar mate van hinder), zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van woningen en worden de bestaande bedrijven niet in hun functioneren belemmerd.

5.3.4 Detailhandel

Uitgangspunt is dat bestaande detailhandelsvestigingen positief worden bestemd, evenals de locaties waar detailhandel in de vorige bestemmingsplannen was toegestaan.

Binnen het plangebied komen enkele detailhandelsvestigingen voor al dan niet in combinatie met wonen (op de verdieping). Het beleid voor het plangebied is erop gericht de detailhandel en andere centrumfuncties te concentreren in het centrumgebied. Op deze manier wordt voorkomen dat er versnippering optreedt en daardoor een verminderde levensvatbaarheid van de voorzieningen.

Het aantal vestigingen in het plangebied is in de loop der jaren afgenomen en verwacht wordt dat het aantal vestigingen nog verder zal afnemen. Om die reden is hetin het bestemmingsplan geregeld dat op huidige locaties van detailhandel eveneens wonen is toegestaan.

5.3.5 Horeca

Uitgangspunt is dat de bestaande horecavestigingen als zodanig worden bestemd. Nieuwe vestigingen worden gelet op het overwegende woonkarakter van het plangebied niet toegestaan. Uitsluitend horecabedrijven in een lage milieucategorie zijn toegestaan. Ter plaatse van horecabedrijven worden voor een doelmatige bedrijfsvoering beperkte uitbreidingsmogelijkheden toegestaan mits een en ander ruimtelijk aanvaardbaar is en aandacht bestaat voor de reeds bestaande parkeerdruk in de omgeving. Tevens wordt rekening gehouden met eventuele bedrijfsbeëindiging.

5.3.6 Maatschappelijke en culturele voorzieningen

De aanwezige locaties voor maatschappelijke voorzieningen in het plangebied krijgen in beginsel een specifieke bestemming in die zin dat uitsluitend dat soort maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan. De bouwmogelijkheden worden afgestemd op de bestaande situatie met daar waar dit uit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is enige uitbreidingsmogelijkheden.